fbpx

Kvalitet

Fakultet za menadžment je opredeljen da predstavlja modernu visokoškolsku instituciju koja je deo evropskog obrazovnog i istraživačkog prostora, prepoznatljivu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima i kompetencijama diplomiranih studenata.

Usvajanjem Strategije obezbeđenja kvaliteta Fakultet se opredelio za stabilan, efikasan i transparentan sistem obezbeđenja i upravljanja kvalitetom, koji će omogućiti neprekidno praćenje, proveru, razvoj i unapređenje kvaliteta u cilju obezbeđenja usaglašenosti nastavnog procesa, naučnoistraživačkog i umetničkog rada sa postavljenim standardima kvaliteta, kao i stalnu posvećenost razvoju kulture kvaliteta.

Postizanje akademskih standarda i očuvanje akademskih vrednosti predstavljaju težnju Fakulteta čiju osnovu treba da čini odgovarajući sistem osiguranja kvaliteta u kome svi zaposleni na Fakultetu i svi studenti imaju obavezu i odgovornost da neprekidno vode brigu o kvalitetu u okviru svojih radnih aktivnosti i rade na stalnom unapređenju kvaliteta. Komisija za obezbeđenje kvaliteta je odgovorna za praćenje, kontrolu i unapređenje kvaliteta na Fakultetu.

Sistem kvaliteta je uspostavljen i definisan donošenjem odgovarajućih dokumenata i primenom standarda koji su u saglasnosti sa definisanim standardima u evropskom prostoru visokog obrazovanja i principima i iskustvima dobre prakse.

Dokumentacija sistema kvaliteta

Politika obezbeđenja kvaliteta (15.12.2021.)

Strategija obezbeđenja kvaliteta Fakulteta za menadžment (28.9.2020.)

Odluka o osnovnim zadacima, ciljevima i principima visokog obrazovanja na Fakultetu za menadžment (15.12.2021.)

Standardi i postupci za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta Fakulteta za menadžment Sremski Karlovci (10.12.2021.)

Dokument o analizi rezultata anketa i usvajanju korektivnih i preventivnih mera (za školske godine 2017/2018., 2018/2019. i 2019/2020.)

Pravilnik za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta (8.3.2019.)

Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta SP MAS Menadžment javnih nabavki (za školske godine 2018/2019. i 2019/2020. i 2020/2021. i 2021/2022.)

Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta SP MAS Poslovna ekonomija (za školske godine 2018/2019. i 2019/2020. i 2020/2021. i 2021/2022.)

Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta SP OAS Poslovna ekonomija (za školske godine 2018/2019. i 2019/2020. i 2020/2021. i 2021/2022.)

Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta Fakulteta za menadžment Sremski Karlovci (za školske godine 2017/2018., 2018/2019. i 2019/2020.)

Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskog programa OAS Inženjerski Menadžment (240 ESPB) (za školske godine 2017/2018., 2018/2019. i 2019/2020.)

Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskog programa OAS Menadžment u medijima (240 ESPB) (za školske godine 2017/2018., 2018/2019. i 2019/2020.)

Oblasti praćenja, provere i unapređenja kvaliteta su nastavni proces, studijski programi, nastavno osoblje, naučnoistraživački rad, ocenjivanje studenata, efikasnost studiranja, biblioteka, udžbenici i literatura, prostor i oprema, informatički resursi, nenastavno osoblje, organi i proces upravljanja, finansiranje i sistem obezbeđenja kvaliteta.

Subjekti obezbeđenja kvaliteta su: Komisija za obezbeđenje kvaliteta, dekan, prodekani, nastavnici i saradnici, istraživači, nenastavno osoblje, studentski parlament i studenti i drugi subjekti. Komisija za obezbeđenje kvaliteta je odgovorna za praćenje, kontrolu i unapređenje kvaliteta na Fakultetu.

Mere za obezbeđenje kvaliteta obuhvataju: definisanje standarda i postupaka za obezbeđenje kvaliteta, definisanje sistema obezbeđenja kvaliteta, stalno obezbeđenje i unapređenje kvaliteta u svim oblastima svog delovanja i rada ( studijskih programa, nastavnog procesa, naučnog i stručnog rada, nastavnog osoblja, studenata, udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa, opreme, prostora, nenastavne podrške i upravljanja), stabilno finansiranje delatnosti Fakulteta, kontinuirano uključivanje studenata u samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta; sistematsko praćenje i periodičnu proveru kvaliteta.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.