fbpx

Fakultet za menadžment

Zahvaljujući ostvarenim rezultatima u obrazovanju i ishodima našeg naučno-istraživačkog rada, tokom više od dve decenije postojanja smo poznati kao jedna od vodećih visokoškolskih ustanova u regionu.

To su ujedno i naši osnovni zadaci: edukacija stručnog kadra, naučna delatnost, unapređivanje stvaralaštva, te konstantan rad na osiguranju kvaliteta i standarda obrazovnog programa.

Kao obrazovna i naučno-istraživačka institucija nastojimo da kreiramo, promovišemo i prenosimo znanja, veštine i iskustva iz svih disciplina obuhvaćenih našim studijskim programima, što činimo upotrebom najnovijih tehnologija i nastavnih principa i integrisanjem paradigme celoživotnog učenja u naše nastavne i istraživačke procese, vođeni potrebom da stalnim unapređivanjem nas samih unapređujemo i akademsku zajednicu čiji smo deo.

U polju obrazovanja nastojimo da omogućimo studentima najviše moguće akademske standarde i obezbedimo kvalitetno sticanje naučnih znanja, umeća i veština usklađenih sa potrebama savremenog i globalnog tržišta rada.

Kroz naučno delovanje, naš Fakultet ističu radovi objavljeni u najpriznatijim naučnim časopisima.

Fakultet je nosilac i partner u više nacionalnih i internacionalnih projekata. U ovim projektima smo ponosni partneri veoma cenjenih univerziteta širom Evrope, ponosni što su kolege prepoznale naš kvalitet i posvećenost.

U pogledu povezivanja i međuinstitucionalne saradnje, Fakultet ostvaruje programe mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja sa velikim brojem institucija u Evropi. U tom pogledu strateški razvijamo put osposobljavanja za kvalitetno delovanje u izazovima savremenog doba.

OPERATIVNA IZVRSNOST

Predani i talentovani studenti, kao i ugledni nastavnici i naučni istraživači – jesu naša najbolja referenca, koju u kontinuitetu ostvarujemo stalnim usavršavanjem svih naših procesa.

Radeći na razvoju naših studenata nastojimo da stvorimo intelektualce, koji neće biti samo stručnjaci, nego kompetentne i jake ličnosti sposobne da doprinesu opštem napretku privrede i društva.

Strateška osnova i usmerenje fakulteta

Rad našeg Fakulteta je prilagođen svetskim i evropskim standardima na polju obrazovanja, te se stoga naš Fakultet ističe kao jedan od vodećih u regionu, upravo po pružanju višedimenzionalne mogućnosti napretka i usavršavanja.

Misija Fakulteta za menadžmenta, Sremski Karlovci, je da pripremi univerzitetski kvalifikovane ekonomiste, menadžere, poslovne informatičare, inženjere menadžmenta za buduću karijeru, tokom koje će biti sposobni da, kao lideri u organizacijama, svojom individualnošću u timskom radu, snagom kumuliranog teorijskog i praktičnog znanja, uz senzitivnost i razumevanje bližeg i šireg okruženja, daju signifikantan i trajan doprinos razvoju savremenog društva.

Misija Fakulteta za menadžment, Sremski Karlovci se može posmatrati kroz prizmu njegovih primarnih delatnosti. Pre svega to su područja istraživanja, obrazovanja i pružanja stručnih (konsultantskih) usluga.

Fakultet svoju misiju pokušava da postigne realizacijom osnovnih i primenjenih istraživanja i putem obezbeđenja na istraživanjima zasnovanih osnovnih, diplomskih i doktorskih studijskih programa u poslovnoj ekonomiji, menadžmentu, poslovnoj informatici, inženjerskom menadžmentu, menadžmentu u medijima.

Izvrsnost, inovativnost i jedinstvenost realizacije obrazovnog procesa se ostvaruje akademskim programima najvišeg kvaliteta. Istovremeno, jake veze Fakulteta prema lokalnoj i internacionalnoj poslovnoj zajednici dodatno obezbeđuju i obogaćuju milje istraživanja i obrazovanja. Zajedništvo istraživanja i obrazovanja je osnovni princip aktivnosti Fakulteta, a sloboda i različitost mišljenja glavna vrednost ove akademske sredine. Fakultet je mesto gde se međusobno sreću tradicija i savremene ideje, odnosno teorija i praksa.

U ostvarenju svoje misije, Fakultet se uvek opredeljivao za četiri primarne trajne vrednosti: savremeni koncept organizovanosti, visok kvalitet i standarde u realizaciji poslovnih procesa, intenzivnu međunarodnu saradnju i blisko, sadržajno povezivanje sa svim konstituentima nacionalnog okruženja.

Vizija Fakulteta za menadžment, Sremski Karlovcima je obezbediti najviše pozicije među istovrsnim institucijama u Srbiji, regionu Jugoistočne i Centralne Evrope i postati prepoznatljiv centar visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti poslovne ekonomije, menadžmenta poslovne informatike, inženjerskog menadžmenta, menadžmenta u medijima.

U realizaciji ove vizije, Fakultet će kreirati takav sistem obezbeđenja kvaliteta, koji će garantovati efektivan monitoring postojećih i razvoj novih studijskih programa, uz stalno unapređenje i implementaciju novih metoda i sredstava u obrazovanju.

Takođe, Fakultet će pored tradicionalnih osnovnih, master i doktorskih akademskih studijskih programa, razvijati i studije na daljinu i druge fleksibilne forme i metode studija za permanentni profesionalni razvoj i učenje tokom celog života, koje predstavljaju ključnu i najznačajniju komponentu u razvoju društva zasnovanog na znanju.

Cilj je da se uvođenjem stalno novih i atraktivnih multidisciplinarnih studijskih planova i programa, kao i različitih kurseva i seminara, obezbedi esencijalna različitost i konkurentska prednost Fakulteta u odnosu na druge obrazovne i naučnoistraživačke institucije u zemlji i regionu.

Ciljevi Fakulteta obuhvataju:

 • kontinuirano unapređenje sistema kvaliteta nastavnog i ukupnog obrazovnog procesa;
 • prenošenje naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti poslovne ekonomije, menadžmenta u medijima, menadžmenta u informacionim tehnologijama, inženjerskog menadžmenta, menadžmenta u zdravstvu, menadžmenta javnih nabavki, menadžmenta u obrazovanju i poslovnog menadžmenta, odnosno u naučnim oblastima Menadžment i biznis, Ekonomske nauke i Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, koja će studentima omogućiti efikasno uključivanje u poslovne, stručne i naučne tokove;
 • razvijanje novih naučnih i stručnih saznanja i unapređenje stručne prakse u prethodno pomenutim naučnim oblastima;
 • permanentno unapređivanje naučno-istraživačkog rada nastavnog osoblja, kroz povećanje akademske mobilnosti nastavnog osoblja; povećanje aktivnosti na međunarodnim naučno-istraživačkim projektima; publikovanje naučnih radova u međunarodnim časopisima; učešće na međunarodnim naučnim skupovima; realizaciju naučno-istraživačkih projekata samostalno i u saradnji sa drugim ustanovama iz zemlje i inostranstva…,
 • jačanja postojećih i uspostavljanje novih veza sa drugim akademskim, naučno-istraživačkim, privrednim i društvenim institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • prihvatanje i poštovanje internacionalnih standarda u školovanju kadrova koji će se uspešno uklopiti u globalno društvo, uz obezbeđivanje mobilnosti nastavnog kadra i studenata;
 • obezbeđivanje neophodnih resursa potrebnih za kvalitetnu realizaciju obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti;
 • kontinuirano unapređenje informacionog sistema Fakulteta;
 • permanentno unapređivanje izdavačke delatnosti Fakulteta;
 • permanentno unapređivanje sistema za podršku studijama na daljinu;
 • podsticanje stručnog razvoja studenata u skladu sa njihovim individualnim sposobnostima i potrebama društva, kao i dalje razvijanje njihovih interesovanja za novim znanjima i daljeg stručnog obrazovanja;
 • spajanje obrazovanja iz različitih naučnih oblasti i područja rada kroz direktnu saradnju sa privrednim društvima;
 • obrazovanje studenata bez obzira na nacionalno, ideološko, kulturno, versko ili društveno poreklo;
 • neprekidno i sistematsko unapređenje studijskih programa prilagođavanjem zahtevima nauke, struke i tržišta i principima celoživotnog učenja;
 • inoviranje, razvoj i primenjivanje nove obrazovne tehnologije u prenošenju znanja kroz proces obrazovanja i naučno-istraživačkog rada;
 • stvaranje uslova za autonomiju studenata u razvoju karijere, dajući im mogućnost izbora između većeg broja ponuđenih opcija;
 • prenošenje akademskog duha, kreativnosti i inventivnosti na svoje društveno okruženje;
 • negovanje standardnih akademskih vrednosti, kao što su integritet, kolektivni duh, solidarnost, sloboda mišljenja, odgovornost, tolerancija, objektivnost, visoka zahtevnost;
 • ostvarivanje efikasnosti studiranja;
 • ostvarivanje standarda Evropske unije u domenu sopstvenog rada i upravljanja i utemeljivanje strateškog upravljanja kao opšteg okvira za pojednostavljivanje procesa odlučivanja u svim aktivnostima vezanim za institucionalne promene i unapređivanje rada;
 • stvaranje doprinosa da Srbija postane „region znanja“ i lider u oblastima poslovne ekonomije, menadžmenta u medijima, inženjerskog menadžmenta, menadžmenta u informacionim tehnologijama, menadžmenta u zdravstvu, menadžmenta javnih nabavki, menadžmenta u obrazovanju i poslovnog menadžmenta;
 • podizanje profesionalizma u svim oblicima rada;
 • podsticanje razvoja privrednih i društvenih potencijala.

Zajedno, imamo konkretan cilj – obrazovanje za ekonomiste, preduzetnike, menadžere i lidere koji su neophodni ovom društvu.

Naši studenti znaju da su odabrali specijalnost koja im odgovara, a uz kontinualno usavršavanje, pripremaju se da uspešno savladavaju akademske i poslovne izazove.

POSEDUJEMO VIŠE OD 20 GODINA ISKUSTVA

Fakultet za menadžment je osnovan 2001. godine, kao posledica rastuće potrebe za menadžerskim kadrom u vremenu tranzicije i zaživljavanja tržišne privrede. Tokom prethodnih 20+ godina rada, porasli smo u regionalnog lidera u obrazovanju za menadžere i ekonomiste.

 • 2001.

  Osnivanje

 • 2002.

  Promena lokacije

  FAM se seli u zgradu u ulici u Vase Stajića 6, na lokaciju po kojoj je godinama bio prepoznatljiv.

 • 2004.

  Novi studijski smerovi

 • 2012.

  Nova zgrada u Sremskim Karlovcima

  FAM se iz Novog Sada seli u Sremske Karlovce, u najsavremeniji visokoškolskih objekat u državi.

 • 2015.

  Promena vlasničke strukture

 • 2016.

  Novi studijski programi osnovnih akademskih studija

Reč prof. dr Aleksandre Pušare