fbpx

Menadžment u zdravstvu

Master akademske studije

Svrha studijskog programa Menadžment u zdravstvu master akademskih studija jeste da obezbedi kvalitetno akademsko obrazovanje u oblasti menadžmenta u zdravstvu i osposobi studente da budu spremni da adekvatno primene usvojena znanja, veštine i tehnike neophodne za povećanje efektivnosti, efikasnosti i unapređenje kvaliteta, na personalnom planu, na nivou zdravstvenih institucija i celokupnog sistema zdravstvene zaštite.

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje savremenih kadrova – menadžera ovog profila po visokim međunarodnim standardima i odražava promene u oblasti savremenog menadžmenta u zdravstvu, javnog zdravlja, medicinskog prava i etike, zdravstva i zdravstvenih sistema, ekonomike, organizacije i finansiranja u zdravstvu, razvoj preduzetničkog menadžmenta u zdravstvu u našoj zemlji i okruženju.

Povezivanje teorije i prakse se pored ostalog, ostvaruje i angažovanjem u nastavnom procesu istaknutih eksperata iz prakse (priznatih zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova iz zemlje i inostranstva).

Ovaj studijski program je u skladu sa Strategijom javnog zdravlja Republike Srbije, „Zdravstvenom politikom Republike Srbije“ kao i sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije posebno sa stanovništva aktivnosti koje obuhvataju između ostalog: razvoj i obuku ljudskih resursa u javnom zdravlju, jačanju institucionalnih kapaciteta za planiranje i menadžment u javnom zdravlju, istraživanje u javnom zdravlju, promociju zdravlja, društveno učešće u zdravlju i dr.

Definisani su sledeći opšti ciljevi programa:
• usavršavanje znanja i sticanje novih, za rešavanje konkretnih problema u zdravstvu;
• postizanje ravnoteže između obima opšteobrazovnih, metodoloških i stručnih predmeta;
• uravnotežen odnos između opterećenja kroz različite vidove nastave i učenja: predavanja, vežbi, seminarskih radova, konsultacija i individualnog rada studenta;
• podsticanje sistematskog učešća studenata kroz timski i individualni rad i prezentaciju rezultata učenja;
• osposobljavanje studenata da razvijaju nove modele njegove organizacije i upravljanja u zdravstvu.

Specifični ciljevi se ogledaju u tome da se studentima:
• predstave nadležnosti, odgovornosti i delokrug rada zdravstvenih institucija;
• predstave modeli zdravstva i zdravstvenih sistema;
• obezbedi i unapredi razumevanje teorije i prakse međusobno povezanih oblasti za održivi razvoj zdravstvenog sektora;
• razvije celovito razumevanje značaja i problematike novog menadžmenta, marketinga, finansija, preduzetničkog menadžmenta, javnog zdravlja, medicinskog prava i etike,
• predstave modeli i savremena rešenja organizacije i pružanja usluga u zdravstvu, uz korišćenje dostignuća elektronskog poslovanja;
• ukaže na praksu i teorijske modele po kojima je zdravstveni sektor organizovan u zemljama sa visokim stepenom efikasnosti javnih institucija, kao i privatnog sektora koji učestvuje u pružanju usluga;
• daju prilike da kroz praktičan rad u ustanovama ovog sektora provere i primene stečena znanja;
• da se u okviru završnih radova reše neki konkretni problemi u zdravstvenim institucijama i drugim institucijama vezanim za ovaj sektor;
• osposobljavanje studenata za uključivanje u naučni, stručni i istraživački rad i rad na projektima, kao i formiranje naučnog i stručnog podmlatka;
• razvijanje svesti studenata za potrebom permanentnog obrazovanja i napredovanja.

Kompetencije

Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem master akademskog studijskog programa Menadžment u zdravstvu su:

 • sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke i adekvatno rešavaju probleme u oblasti menadžmenta u zdravstvu;
 • da primene produbljeno znanje i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema poslovanja zdravstva;
 • kritički vrednuju i koriste najsavremenija naučno verifikovana znanja u oblasti menadžmenta u zdravstvu;
 • efikasno prate i usvajaju novine i savremena dostignuća u oblasti menadžmenta u zdravstvu;
 • uvažavaju načela etičkog kodeksa naučne zajednice i dobre etičke prakse;
 • na jasan i nedvosmislen način prenose svoje zaključe i znanje stručnoj i široj javnosti o problematici iz oblasti menadžmenta u zdravstvu.

Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče završavanjem master akademskog studijskog programa Menadžment u zdravstvu su:

 • sposobnost opredeljivanja, strukturiranja i rešavanja upravljačkih problema u zdravstvenim institucijama, korišćenjem primerenih metoda istraživanja;
 • osposobljenost da praktična znanja iz domena menadžmenta primene u svom budućem radu u okviru zdravstvene delatnosti;
 • osposobljenost za upravljanje zdravstvenim institucijama;
 • osposobljenost da u praksi primene stečena znanja o značaju zdrave životne sredine, zdravog stila života i značaju prevencije u očuvanju zdravlja stanovništva;
 • osposobljenost za primenu medicinskog prava u praksi, odnosno obavljanje složenih i zahtevnih poslova u zdravstveno- medicinskoj delatnosti;
 • sposobnost interdisciplinarnog i multidisciplinarnog povezivanja naučnih uvida i znanja iz različitih oblasti (menadžment, zdravstvo, preduzetništvo, ekonomija, IT i dr.) i njihove primerene implementacije.

Kompetencije studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalje obrazovanje i mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad su:

 • pristup daljem studiranju – pravo na dalje obrazovanje i usavršavanje;
 • upis na specijalističke akademske studije;
 • upis na doktorske studije.

Program nastave

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Zdravstvena politika i sistemi osiguranja 9
2 Ekonomija i novi javni menadžment 9
3 Finansijski menadžment 9
2. semestar
B. Predmet ESPB
4 Predmet izbornog bloka 1: 9
4.1 Javno zdravlje
4.2 Organizacioni dizajn
5 Predmet izbornog bloka 2: 9
5.1 Preduzetnički menadžment u zdravstvu
5.2 Upravljanje ljudskim resursima
6 Stručna praksa 3
7 Master rad 12