fbpx

Poslovna ekonomija

Osnovna svrha ovog studijskog programa osnovnih akademskih studija jeste obrazovanje visokostručnih kadrova, diplomiranih ekonomista iz oblasti poslovne ekonomije uz primenu aktuelnih znanja i metoda i korišćenja savremene tehnologije.

Opšti cilj studijskog programa je obrazovanje diplomiranih ekonomista, osposobljenih da usvojena znanja povezuju i sintetizuju u cilju rešavanja konkretnog problema u oblasti ekonomije, koji su usvojili principe profesionalne etike u svojoj struci i osposobljeni za praćenje novina u struci, komunikaciju i saradnju sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

Studijski program se ostvaruje u skladu sa najnovijim naučnim postavkama i dostignućima domaće prakse i prakse razvijenih zemalja Evrope i SAD, što je takođe u funkciji obrazovnih ciljeva.

Ovaj studijski program je utemeljen na potrebama tržišta rada u našoj zemlji za stručnjacima u oblasti poslovne ekonomije, koji će biti u stanju da odgovore na mnogobrojne izazove vezano za evropske integracije, globalizaciju, tehnološke inovacije, stalne i brze promene, ne samo novim znanjem, već i novim sistemom vrednosti.

Posebni ciljevi studijskog programa su:
• postizanje adekvatnih kompetencija, sposobnosti i praktičnih veština, potrebnih za obavljanje odgovarajućih profesionalnih zadataka u oblasti poslovnih finansija, računovodstvenog poslovanja, bankarstva, osiguranja, upravljanja preduzetničkim aktivnostima, međunarodne ekonomije, idr.
• obrazovanje kadrova u oblasti poslovne ekonomije koji doprinose zadovoljavanju širih društvenih potreba, kao i uključivanju Republike Srbije u evropske i međunarodne integracije;
• da obezbedi odgovarajuća znanja koja će omogućiti mobilnost kandidata u nacionalnom i međunarodnom miljeu;
• usklađenim nastavnim planom i programom Fakulteta, sa planovima i programima institucija iz zemalja Evropske unije, studenti dobijaju mogućnost za proveru svojih znanja u inostranstvu;
• razvijanje svesti studenata za permanentnim obrazovanjem, nastavak na master studije i obrazovanje tokom celog života.

Svrha ovog studijskog programa jeste da studentima omogući sticanje adekvatnog teorijsko-primenljivog znanja i odgovarajućih veština za obavljanje ekonomskih poslova i rešavanje konkretnih ekonomskih problema, vođenje preduzetničkih i poslovnih aktivnosti, za rad u privredi, finansijskom sektoru, bankarstvu, osiguranju i javnom sektoru.

Kompetencije

Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem studijskom programa Poslovna ekonomija su:

 • kompetentnost da rešavaju realne probleme iz prakse;
 • razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje efekata odabranog rešenja;
 • da budu reflektivni i refleksivni mislioci;
 • osposobljenost za nezavisno prosuđivanje, inicijativu i donošenje odgovarajućih odluka;
 • osposobljenost da deluju u okruženju timskog rada i uzajamne zavisnosti;
 • prilagođavanje promenljivim okolnostima;
 • identifikovanje svojih snaga i slabosti i osposobljavanje za planiranje i upravljanje svojim ličnim razvojem i razvojem svoje karijere;
 • da nastave školovanje ukoliko se za to budu opredelili.

Predmetno-specifične kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem studijskom programa Poslovna ekonomija su:

 • produbljuju i dopunjuju teorijsku i praktičnu osposobljenost znanja, koje su stekli u prethodnom obrazovanju;
 • osposobljen da prepozna osnovne ekonomske trendove u poslovanju privrednih društava i uslove za uključivanje naše privrede u procese globalne integracije;
 • zna osnovne pojmove iz poslovne matematike i metoda i tehnika na njoj zasnovanih za rešavanje poslovnih problema u ekonomiji i biznisu, razume suštinu i domete matematičkih metoda i tehnika koje se koriste za rešavanje poslovnih problema, i može da demonstrira sposobnost planiranja, pripreme i sprovođenja rešenja dobijenih primenom matematičkih metoda i tehnika u rešavanju poslovnih problema;
 • osposobljavaju se za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovnih procesa u različitim organizacijama;
 • dopunjavaju znanje stranih jezika i korišćenje za međunarodnu saradnju i praćenje novih znanja iz okruženja;
 • osposobljenost za korišćenje programa za obradu teksta, tabelarno izračunavanje, izradu prezentacija i internet pretraživanje;
 • temeljno poznavanje i razumevanje discipline sociologije;
 • da samostalno sprovodi jednostavniju statističku analizu pojava u ekonomiji i biznisu koje karakteriše stohastičko-varijabilna priroda;
 • da na osnovu makroekonomskih dešavanja u prošlosti shvati i neke događaje koji se očekuju u budućnosti;
 • temeljno poznavanje i razumevanje prava kao stručno-naučne discipline; rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka; povezivanja osnovnih znanja iz pravne oblasti i njihove primene.

Program nastave

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Osnovi ekonomije 7
2 Poslovna matematika 7
3 Osnovi menadžmenta 8
4 Informatika 8
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Sociologija 8
6 Poslovna statistika 8
7 Osnovi makroekonomije 7
8 Engleski jezik 1 7
2. godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
1 Ekonomika preduzeća 8
2 Poslovno pravo 7
3 Kvantitativne metode 8
4 Engleski jezik 2 7
4. semestar
B. Predmet ESPB
5 Finansijsko računovodstvo 7
6 Marketing menadžment 8
7 Upravljanje ljudskim resursima 7
8 Predmet izbornog bloka 1: 8
8.1 Poslovna etika
8.2 Organizacija preduzeća
3. godina
5. semestar
B. Predmet ESPB
1 Monetarna ekonomija 8
2 Engleski jezik 3 7
3 Menadžment malih i srednjih preduzeća 7
4 Predmet izbornog bloka 2: 8
4.1 Poslovno komuniciranje
4.2 Međunarodna ekonomija
6. semestar
B. Predmet ESPB
5 Elektronsko poslovanje 7
6 Bankarstvo 7
7 Osiguranje 8
8 Predmet izbornog bloka 3: 8
8.1 Međunarodne poslovne finansije
8.2 Upravljanje promenama
4. godina
7. semestar
B. Predmet ESPB
1 Finansijski menadžment 8
2 Fiskalna ekonomija 7
3 Strategijski menadžment 8
4 Inovacije i preduzetništvo 7
8. semestar
B. Predmet ESPB
5 Predmet izbornog bloka 4: 6
5.1 Upravljanje kvalitetom
5.2 Ekološki menadžment
6 Predmet izbornog bloka 5: 9
6.1 Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
6.2 Upravljanje investicijama
7 Predmet izbornog bloka 6: 9
7.1 Finansijska tržišta i HOV
7.2 Međunarodno privredno pravo
8 Završni rad 6

Uslov za upis na studijski program je završena srednja škola i položen ispit sklonosti. Na osnovnim  akademskim studijama stiče se 240 ESPB. Na ovaj studijski program je moguće preći sa sličnih ili srodnih oblasti studija uz odgovarajuću analizu osvojenih ESPB.