fbpx

Poslovna ekonomija

Osnovna svrha ovog studijskog programa osnovnih akademskih studija jeste obrazovanje visokostručnih kadrova, diplomiranih ekonomista iz oblasti poslovne ekonomije uz primenu aktuelnih znanja i metoda i korišćenja savremene tehnologije.

Opšti cilj studijskog programa je obrazovanje diplomiranih ekonomista, osposobljenih da usvojena znanja povezuju i sintetizuju u cilju rešavanja konkretnog problema u oblasti ekonomije, koji su usvojili principe profesionalne etike u svojoj struci i osposobljeni za praćenje novina u struci, komunikaciju i saradnju sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

Studijski program se ostvaruje u skladu sa najnovijim naučnim postavkama i dostignućima domaće prakse i prakse razvijenih zemalja Evrope i SAD, što je takođe u funkciji obrazovnih ciljeva.

Ovaj studijski program je utemeljen na potrebama tržišta rada u našoj zemlji za stručnjacima u oblasti poslovne ekonomije, koji će biti u stanju da odgovore na mnogobrojne izazove vezano za evropske integracije, globalizaciju, tehnološke inovacije, stalne i brze promene, ne samo novim znanjem, već i novim sistemom vrednosti.

Posebni ciljevi studijskog programa su:
• postizanje adekvatnih kompetencija, sposobnosti i praktičnih veština, potrebnih za obavljanje odgovarajućih profesionalnih zadataka u oblasti poslovnih finansija, računovodstvenog poslovanja, bankarstva, osiguranja, upravljanja preduzetničkim aktivnostima, međunarodne ekonomije, idr.
• obrazovanje kadrova u oblasti poslovne ekonomije koji doprinose zadovoljavanju širih društvenih potreba, kao i uključivanju Republike Srbije u evropske i međunarodne integracije;
• da obezbedi odgovarajuća znanja koja će omogućiti mobilnost kandidata u nacionalnom i međunarodnom miljeu;
• usklađenim nastavnim planom i programom Fakulteta, sa planovima i programima institucija iz zemalja Evropske unije, studenti dobijaju mogućnost za proveru svojih znanja u inostranstvu;
• razvijanje svesti studenata za permanentnim obrazovanjem, nastavak na master studije i obrazovanje tokom celog života.

Svrha ovog studijskog programa jeste da studentima omogući sticanje adekvatnog teorijsko-primenljivog znanja i odgovarajućih veština za obavljanje ekonomskih poslova i rešavanje konkretnih ekonomskih problema, vođenje preduzetničkih i poslovnih aktivnosti, za rad u privredi, finansijskom sektoru, bankarstvu, osiguranju i javnom sektoru.

Kompetencije

Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem studijskom programa Poslovna ekonomija su:

 • kompetentnost da rešavaju realne probleme iz prakse;
 • razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje efekata odabranog rešenja;
 • da budu reflektivni i refleksivni mislioci;
 • osposobljenost za nezavisno prosuđivanje, inicijativu i donošenje odgovarajućih odluka;
 • osposobljenost da deluju u okruženju timskog rada i uzajamne zavisnosti;
 • prilagođavanje promenljivim okolnostima;
 • identifikovanje svojih snaga i slabosti i osposobljavanje za planiranje i upravljanje svojim ličnim razvojem i razvojem svoje karijere;
 • da nastave školovanje ukoliko se za to budu opredelili.

Predmetno-specifične kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem studijskom programa Poslovna ekonomija su:

 • produbljuju i dopunjuju teorijsku i praktičnu osposobljenost znanja, koje su stekli u prethodnom obrazovanju;
 • osposobljen da prepozna osnovne ekonomske trendove u poslovanju privrednih društava i uslove za uključivanje naše privrede u procese globalne integracije;
 • zna osnovne pojmove iz poslovne matematike i metoda i tehnika na njoj zasnovanih za rešavanje poslovnih problema u ekonomiji i biznisu, razume suštinu i domete matematičkih metoda i tehnika koje se koriste za rešavanje poslovnih problema, i može da demonstrira sposobnost planiranja, pripreme i sprovođenja rešenja dobijenih primenom matematičkih metoda i tehnika u rešavanju poslovnih problema;
 • osposobljavaju se za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovnih procesa u različitim organizacijama;
 • dopunjavaju znanje stranih jezika i korišćenje za međunarodnu saradnju i praćenje novih znanja iz okruženja;
 • osposobljenost za korišćenje programa za obradu teksta, tabelarno izračunavanje, izradu prezentacija i internet pretraživanje;
 • temeljno poznavanje i razumevanje discipline sociologije;
 • da samostalno sprovodi jednostavniju statističku analizu pojava u ekonomiji i biznisu koje karakteriše stohastičko-varijabilna priroda;
 • da na osnovu makroekonomskih dešavanja u prošlosti shvati i neke događaje koji se očekuju u budućnosti;
 • temeljno poznavanje i razumevanje prava kao stručno-naučne discipline; rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka; povezivanja osnovnih znanja iz pravne oblasti i njihove primene.

Novi program nastave - akreditacija od 2023/24. školske godine

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Osnovi ekonomije 8
2 Poslovna matematika 7
3 Osnovi menadžmenta 8
4 Informatika 8
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Uvod u razvojnu ekonomiju 8
6 Poslovna statistika 7
7 Poslovno pravo 7
8 Engleski jezik 1 7
2. godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
1 Ekonomika preduzeća 8
2 Digitalna ekonomija 8
3 Kvantitativne metode 7
4 Engleski jezik 2 7
4. semestar
B. Predmet ESPB
5 Finansijsko računovodstvo 7
6 Organizacija preduzeća 8
7 Upravljanje ljudskim resursima 8
8 Predmet izbornog bloka 1 (bira se 1 od 2): 7
8.1 Marketing menadžment
8.2 Poslovna etika
3. godina
5. semestar
B. Predmet ESPB
1 Monetarna ekonomija 8
2 Engleski jezik 3 7
3 Međunarodna ekonomija 7
4 Predmet izbornog bloka 2 (bira se 1 od 2): 8
4.1 Poslovno komuniciranje
4.2 Menadžment prodaje
6. semestar
B. Predmet ESPB
5 Elektronsko poslovanje 7
6 Bankarstvo 7
7 Međunarodne poslovne finansije 8
8 Predmet izbornog bloka 3 (bira se 1 od 2): 8
8.1 Osiguranje
8.2 Zelena i cirkularna ekonomija
4. godina
7. semestar
B. Predmet ESPB
1 Finansijski menadžment 7
2 Fiskalna ekonomija 7
3 Strategijski menadžment 8
4 Inovacije i preduzetništvo 7
8. semestar
B. Predmet ESPB
5 Predmet izbornog bloka 4 (bira se 1 od 2): 7
5.1 Upravljanje kvalitetom
5.2 Zaštita životne sredine i održivi razvoj
6 Predmet izbornog bloka 5 (bira se 1 od 2): 8
6.1 Digitalni marketing
6.2 Upravljanje investicijama
7 Predmet izbornog bloka 6 (bira se 1 od 2): 7
7.1 Finansijska tržišta i HOV
7.2 Digitalna transformacija
8 Stručna praksa 3
9 Završni rad – istraživački rad 2
10 Završni rad – izrada i odbrana 4

Uslov za upis na studijski program je završena srednja škola i položen ispit sklonosti. Na osnovnim  akademskim studijama stiče se 240 ESPB. Na ovaj studijski program je moguće preći sa sličnih ili srodnih oblasti studija uz odgovarajuću analizu osvojenih ESPB.

Program nastave

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Osnovi ekonomije 7
2 Poslovna matematika 7
3 Osnovi menadžmenta 8
4 Informatika 8
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Sociologija 8
6 Poslovna statistika 8
7 Osnovi makroekonomije 7
8 Engleski jezik 1 7
2. godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
1 Ekonomika preduzeća 8
2 Poslovno pravo 7
3 Kvantitativne metode 8
4 Engleski jezik 2 7
4. semestar
B. Predmet ESPB
5 Finansijsko računovodstvo 7
6 Marketing menadžment 8
7 Upravljanje ljudskim resursima 7
8 Predmet izbornog bloka 1: 8
8.1 Poslovna etika
8.2 Organizacija preduzeća
3. godina
5. semestar
B. Predmet ESPB
1 Monetarna ekonomija 8
2 Engleski jezik 3 7
3 Menadžment malih i srednjih preduzeća 7
4 Predmet izbornog bloka 2: 8
4.1 Poslovno komuniciranje
4.2 Međunarodna ekonomija
6. semestar
B. Predmet ESPB
5 Elektronsko poslovanje 7
6 Bankarstvo 7
7 Osiguranje 8
8 Predmet izbornog bloka 3: 8
8.1 Međunarodne poslovne finansije
8.2 Upravljanje promenama
4. godina
7. semestar
B. Predmet ESPB
1 Finansijski menadžment 8
2 Fiskalna ekonomija 7
3 Strategijski menadžment 8
4 Inovacije i preduzetništvo 7
8. semestar
B. Predmet ESPB
5 Predmet izbornog bloka 4: 6
5.1 Upravljanje kvalitetom
5.2 Ekološki menadžment
6 Predmet izbornog bloka 5: 9
6.1 Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
6.2 Upravljanje investicijama
7 Predmet izbornog bloka 6: 9
7.1 Finansijska tržišta i HOV
7.2 Međunarodno privredno pravo
8 Završni rad 6