fbpx

Inženjerski menadžment

Master akademske studije

Osnovna svrha ovog studijskog programa master akademskih studija jeste obrazovanje studenata za profesiju menadžera u skladu sa potrebama društva i treba da omogući studentima svrsishodno povezivanje tehničkih znanja sa ekonomskim kriterijumima uspešnosti, efikasnim korišćenjem svih raspoloživih resursa i stalno unapređenje kvaliteta svih poslovnih procesa kako bi ih osposobili za preuzimanje  rukovodeće pozicije u praksi.  Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih veština za oblast inženjerskog menadžmenta.

Ishod procesa učenja je proširivanje i produbljivanje znanja koja su studenti stekli na osnovnim studijama, kao i osposobljavanje studenata za trajno usvajanje novih znanja i tehnologija, potrebnih za rešavanje problema iz najsloženijih područja inženjerskog menadžmenta. Osim toga, studiranjem se razvijaju i menadžerske veštine, zatim sposobnosti strukturnog i kreativnog razmišljanja koje vodi delotvornoj metodologiji rada i razvoja organizacije, sposobnost samostalnog i timskog rada, kao i sposobnosti donošenja poslovnih odluka na svim nivoima odlučivanja.

Tokom pohađanja ovog studijskog program se unapređuje veštine upravljanja, znanja, sposobnosti i veštine kandidata za rešavanje složenih upravljačkih problema i njohovu primenu u realnim uslovima savremenog polovanja.

Napuštanjem tradicionalnih hijerarhijskih, funkcionalno orijentisanih velikih preduzeća, pojavom novih formi organizacionih struktura rastu zahtevi za stručnjacima šireg obrazovanja, koji bi pored stručnog znanja morali imati fleksibilnost i kreativnost, motivaciju, kooperativnost, sposobnost za timski rad.

Definisani su sledeći ciljevi programa:
• osposobiti studente za samostalan rad u praksi, razviti sposobnost studenata za samostalno obavljanje najodgovornijih poslovnih aktivnosti,
• obrazovati studente i osposobiti za efikasno planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu u preduzećima i drugim organizacijama u saglasnosti sa okruženjem,
• osposobiti studente na nivou razumevanje i na  nivou znanja za sprovođenje naučno stručnog rada poznavanjem političkog, ekonomskog, socijalnog, pravnog i kulturnog okruženja u okviru kojeg posluju preduzeća u zemlji i svetu,
• osposobiti studente za sistemski prilaz proučavanju teorijskih i praktičnih aspekata kreacije, implementacije, transfera i primene savremenih tehničko-tehnoloških, informacionih i ekonomskih rešenja,
• osposobiti studente za primenu stečenih znanja i veština u praksi i stalno inoviranje tog znanja zasnovanog izučavanju i primeni savremenih tekovina nauke i tehnologije u praktično svim osnovnim i graničnim oblastima,
• osposobiti studente za identifikaciju, analizu i rešavanje različitih problema u preduzeću, uz korišćenje odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika,
• osposobiti studente za primenu novih metoda planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole u poslovnim procesima i sistemima, kao i vrednovanje njihove primene.

Procesi globalizacije, dalji razvoj i prestruktuiranje industrije, podržani dinamičkim napretkom informatičke tehnologije prouzrokuje potrebu za stručnjacima iz oblasti inženjerskog menadžmenta, sa posebno izraženom tehničko-tehnološkom i informatičkom edukativnom osnovom, uz adekvatnu ukomponovanost psihosocioloških i ekonomskih sadržaja; pored stručne kompetencije inženjer budućnosti treba da ima metodičke, računarske i socijalne kompetencije.

Studijski program je koncipiran tako da je obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Usmerenost na tržište postaje danas najznačajniji činilac osiguranja egzistencije preduzeća. Radi opstanka preduzeća na turbulentnom svetskom tržištu potrebno je stalno prilagođavanje u skladu sa globalnim trendovima: visok kvalitet proizvoda i usluga, skraćenje vremena trajanja proizvodnog ciklusa i  skraćenje vremena isporuke, sniženje cena i povećanje konkurentnosti proizvoda i proizvodnje. U cilju zadovoljavanja navedenih zahteva potrebno je permanentno uvoditi stručnjake koji imaju savremena znanja i zanimanja, odnosno organizovati interdisciplinarne inženjerske studije.

Kompetencije

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija Inženjerski menadžment student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • visokorazvijene veštine komuniciranja – usmeno i pismeno;
 • kritičko i samokritičko mišljenje i pristup u procesu rešavanja problema i vrednovanja ponuđenih rešenja;
 • sposobnost aktivne primene IKT;
 • komunikacija i saradnja u timskom radu, kao i sa različitim akterima iz društvenog užeg i međunarodnog okruženja;
 • prezentacija rezultata istraživanja na odgovarajući, svima razumljiv i dostupan način;
 • kapacitet za učenje tokom čitavog života;
 • vrednovanja i samovrednovanja nastavnog procesa i ishoda učenja;
 • svest o relevantnim pravnim, moralnim, etičkim i društvenim normama;
 • samoorganizacija i organizovanje vremena;
 • odlučnost i odgovornost u donošenju odluka i efikasnost u sprovođenju procedura.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • vlada znanjima iz inženjerskog menadžmenta, posebno znanjima o organizovanju proizvodnje i poslovanja,
 • poseduje sposobnost da implementiraju najsavremenija rešenja naučnog i tehnološkog razvoja,  kao i da vrše transfer tehnologija neposredno u proizvodnju,
 • poseduje sposobnost povezivanja osnovnih teorijskih znanja iz različitih oblasti sa njihovom praktičnom primenom, odnosno da poseduje kompetencije za primenu stečenih znanja i veština u praksi i stalno inoviranje tih znanja,
 • vlada relevantnim znanjima za implementaciju proizvodnih i informaciono komunikacionih tehnologija, poseduje sposobnost za timski rad, za motivaciju saradnika, kooperativnost,
 • poseduje znanja i sposobnosti za razvojno istraživački rad i odgovorno kreiranje strateških projekta, kao i da je osposobljen za vođenje složenih projekata izgradnje i razvoja poslovnih sistema, sposobnost da nastave svoje dalje obrazovanje.

Kompetencije studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalje obrazovanje i mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad su:

 • pristup daljem studiranju – pravo na dalje obrazovanje i usavršavanje;
 • upis na specijalističke akademske studije;
 • upis na doktorske studije.

Program nastave

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Upravljanje poslovnim procesima 8
2 Integrisani sistemi menadžmenta 8
3 Projektovanje informacionih sistema 7
4 Predmet izbornog bloka 1: 7
4.1 Savremene poslovne komunikacije
4.2 Digitalni marketing
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Predmet izbornog bloka 2: 7
5.1 Upravljanje preduzetničkim poduhvatom
5.2 Organizacioni dizajn
6 Studijski istraživački rad u inženjerskom menadžmentu 8
7 Stručna praksa 3
8 Master rad 12