fbpx

Inženjerski menadžment

Studijski program Inženjerski menadžment je koncipiran tako da budućim menadžerima, kroz četvorogodišnje studije, obezbeđuje bazičan fond znanja iz oblasti inženjerskog menadžmenta koji obuhvata kako modele inženjerskih pristupa, tako i izbor različitih strategija podržanih jakom i pouzdanom informacionom osnovom, vezanom za oblast inženjerstva.

Program takođe podrazumeva sticanje kompetencija u oblasti planiranja, organizovanja, vođenja, nadzora i upravljanja segmentima preduzeća i preduzećima u celini. Studenti razvijaju kompetencije koje će popuniti prazninu u obrazovnim profilima koji nedostaju organizacijama u svim područjima delatnosti srpske privrede i društva. Program je fokusiran na razumevanje inženjerskih aktivnosti, kreiranje i primenu inženjerske strategije, kreiranje inženjerskih operacija i procesa i razumevanje široke odgovornosti inženjerskog menadžmenta.

Svrha inženjerskog razmišljanja je otkrivanje novih strategija čija primena predstavlja preduslov za menadžerski uspeh.

Ključno određenje programa odnosi se na menjanje poslovne svesti i planiranja u oblasti inženjerskog menadžmenta tako da odgovaraju skici željene budućnosti pre nego stvaranju koncepta budućnosti na osnovu projektovanja sadašnje situacije. Osnovne akademske studije Inženjerskog  menadžmenta obezbeđuju znanja i veštine potrebne za uključivanje u proces rada i nastavak studiranja u oblasti menadžmenta.

Svrha studijskog programa je obezbeđivanje kompetencija potrebnih za sledeće profesije:
• projektni menadžer;
• inženjer prodaje;
• menadžer u oblasti upravljanja proizvodnjom i razvojem preduzeća;
• menadžer u oblasti upravljanja organizacijama različitih delatnosti;
• menadžer u privrednim i neprivrednim organizacijama;
• menadžer u oblasti ljudskih resursa.

Studijski program Inženjerski menadžment je usklađen sa svetskim savremenim trendovima inženjerskog pristupa menadžmentu i kao takav usaglašen je sa programima sličnih usmerenja na inostranim fakultetima.  Studijski program nudi studentima najnovija naučna, stručna i znanja iz oblasti inženjerske i menadžerske prakse. Kompatibilan je sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, načina ocenjivanja, načina studiranja i sticanja diplome. Na studijskom programu ostvaruje se jedinstvo obrazovnog, naučnoistraživačkog, kreativnog i stručnog rada. Nastava se izvodi putem predavanja, vežbi i realizacijom stručne prakse. Akademski naziv koji se stiče završetkom osnovnog akademskog programa je – diplomirani inženjer menadžmenta.

Kompetencije

Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem Inženjerskog menadžmenta su:

 • kompetentnost pri rešavaju realnih problema iz prakse;
 • analiza, sinteza i predviđanje rešenja i posledica procesa upravljanja delovima, odnosno poslovnim sistemom u celini;
 • razvoj kritičkog mišljenja i pristupa u procesu upravljanja poslovnim sistemima i poslovnom odlučivanju;
 • primena znanja, veština i stvaralačkih sposobnosti u inženjersko – menadžerskoj praksi;
 • razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti u funkciji uspešne saradnje sa subjektima u poslovnom sistemu, kao i saradnja sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • poštovanje principa kodeksa profesionalne etike, koja se ogleda u odgovornosti prema poslodavcima, saradnicima, poslovnim partnerima i javnosti.

Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče završavanjem studijskog programa Inženjerski menadžment su:

 • znanja iz oblasti organizacije poslovanja, inženjerske ekonomike, računovodstva za menadžere i statistike za inženjere;
 • temeljno poznavanje i razumevanje faza procesa menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolisanje) i elemenata subjektivne podrške menadžmentu (motivisanje, komuniciranje, odlučivanje);
 • uvažavanje značaja strategijskog upravljanja ljudskim resursima i njihove ključne uloge za uspešnost organizacija i savremenu praksu u ovoj oblasti;
 • osposobljenost za primenu koncepta upravljanja u realizaciji raznovrsnih projekata sa fokusom ka postizanju značajnih vremenskih i finansijskih ušteda;
 • kompetencije potrebne za sagledavanje operacija menadžmenta u procesu proizvodnje i stvaranja usluga;
 • znanja potrebna za razumevanje organizacione strukture i tehnoloških procesa u njoj, kao i znanja neophodna za samostalno koncipiranje adekvatnih mera za inoviranje u promenljivom okruženju.

Program nastave

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

Uslov za upis na studijski program je završena srednja škola i položen ispit sklonosti. Na osnovnim  akademskim studijama stiče se 240 ESPB. Na ovaj studijski program je moguće preći sa sličnih ili srodnih oblasti studija uz odgovarajuću analizu osvojenih ESPB.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Informatika 9
2 Kvantitativne metode 8
3 Osnovi menadžmenta 8
4 Predmet izbornog bloka 1: 7
4.1 Psihologija
4.2 Komuniciranje
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Inženjerska ekonomija 8
6 Engleski jezik 1 7
7 Veštine menadžerske prakse 1 5
8 Predmet izbornog bloka 2: 8
8.1 Sociologija
8.2 Poslovna etika
2. godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
1 Osnovi inženjerstva 8
2 Marketing menadžment 8
3 Engleski jezik 2 7
4 Poslovno pravo 8
4. semestar
B. Predmet ESPB
5 Organizacija preduzeća 8
6 Upravljanje ljudskim resursima 8
7 Veštine menadžerske prakse 2 5
8 Predmet izbornog bloka 3: 8
8.1 Privredni sistem
8.2 Osnove finansija
3. godina
5. semestar
B. Predmet ESPB
1 Poslovno komuniciranje 8
2 Upravljanje proizvodnjom 7
3 Engleski jezik 3 7
4 Predmet izbornog bloka 4: 9
4.1 Kreativnost
4.2 Elektronsko poslovanje
6. semestar
B. Predmet ESPB
5 Veštine menadžerske prakse 3 5
6 Upravljanje promenama 8
7 Poslovna logistika 8
8 Predmet izbornog bloka 5: 8
8.1 Upravljački informacioni sistemi
8.2 Zaštita životne sredine i održivi razvoj
4. godina
7. semestar
B. Predmet ESPB
1 Strategijski menadžment 9
2 Inovacije i preduzetništvo 7
3 Upravljanje kvalitetom 10
8. semestar
B. Predmet ESPB
4 Menadžment malih i srednjih preduzeća 9
5 Menadžersko odlučivanje 7
6 Upravljanje razvojem 9
7 Završni rad 9