fbpx

Poslovna ekonomija

Master akademske studije

Svrha studijskog programa master akademskih studija Poslovna ekonomija je obrazovanje master ekonomista u oblasti poslovne ekonomije, koje obezbeđuje produbljivanje postojećih i usvajanje novih kvalitetnih znanja u sledećim oblastima: poslovne strategije, korporativnih finansija, strategijskog marketinga, upravljanja inovacijama, strategijskog menadžmenta ljudskih resursa, korporativnog upravljanja idr. kao i da osposobi studente za samostalni studijski istraživački rad iz oblasti poslovne ekonomije.

Predmeti na ovom studijskom programu su stručno odabrani tako da njihovom obradom i savladavanjem studenti postaju sposobni da učestvuju u rešavanju praktične problematike poslovnih, organizacionih, finansijskih, inovativnih, marketing i menadžment procesa u okviru poslovnih sistema, da svoja znanja i veštine inkorporiraju u timski rad na praćenje i primenu novih naučnih otkrića u ovoj oblasti.

Studijski program MAS Poslovna ekonomija zasnovan je na praksi najeminentnijih visokoobrazovnih institucija iz sveta.

Nastavni sadržaj ovog studijskog programa je usklađen sa naučnim saznanjima i svetskim tokovima iz oblasti poslovne ekonomije. Utemeljen je sa potrebama tržišta rada u našoj zemlji za kvalifikovanim kadrovima u oblasti poslovne ekonomije.

Ciljevi studijskog programa su usmereni na produbljivanje znanja i sticanje veština u skladu sa savremenim dostignućima u oblasti poslovne ekonomije, koja se odnose na:
• osposobljavanje studenata za samostalni studijski istraživački rad kao osnove za dalje akademske i istraživačke procese u okviru doktorskih akademskih studija;
• teorijska i praktična znanja iz oblasti korporativnog upravljanja;
• savremene tendencije u stvaranju institucija korporativnog upravljanja u uslovima globalizacije;
• formulisanje, vrednovanje i implementaciju poslovne strategije;
• samostalno vršenje finansijske analize, praćenje i planiranje novčanih tokova korporacije;
• principe, funkcije, organizaciju, planiranje, implementaciju i kontrolu savremenog strategijskog marketinga;
• upravljanje inovacijama od strane poslovnih subjekata, u ekonomijama baziranim na tehnološkom progresu, s posebnim osvrtom na inovativne aktivnosti EU;
• integrativnost menadžmenta ljudskih resursa sa celokupnom poslovnom strategijom organizacije;
• osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
• razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
• osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
• pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
• sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Savremeni tržišni razvoj naše zemlje i njegovo uključivanje u regionalne i svetske integracije zahteva obrazovanje ovog profila kadrova.

Kompetencije

Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem master akademskog studijskog programa Poslovna ekonomija su:

 • sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti poslovne ekonomije;
 • ovladaju različitim metodama rešavanja problema u oblasti poslovne ekonomije;
 • razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti poslovne ekonomije i njihova implementacija u praksi;
 • osposobljenost za timski rad;
 • osposobljenost da stečena znanja iz oblasti poslovne ekonomije primene u svakodnevnoj praksi;
 • osposobljenost za pravilno izražavanje, uz upotrebu adekvatne stručne terminologije kao i razvoj komunikacionih sposobnosti;
 • osposobljenost za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike na poslu i njihovo objavljivanje u naučnoj, stručnoj, i široj javnosti;
 • da nastave školovanje, ukoliko se za to opredele.

Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče završavanjem master akademskog studijskog programa Strategijski menadžment su:

 • da primene metode, postupke i proces istraživanja i analize radi definisanja problema u oblasti poslovne ekonomije;
 • da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju zadatke u oblasti poslovne ekonomije;
 • sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenje i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • da koristi različite metode, tehnike i alate u procesu strategijske analize i implementacije strategije;
 • da identifikuje i vrednuje moguće strategijske opcije na nivou preduzeća i poslovnih jedinica, za samostalno vršenje finansijske analize, praćenje i planiranje novčanih tokova korporacije;
 • efikasnu primenu metoda ocene efektivnosti investicionih projekata i analiziranje uticaja strukture kapitala i cene kapitala i dividende politike na vrednost korporacije;
 • izgradnja i održavanje uspešnih marketing strategija, strateško mišljenje, timski i istraživački rad i primena teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti;
 • da razume inovacioni proces i proces upravljanja realizacijom inovacija, i može da demonstrira osposobljenost upravljanja inovacijama na primeru realizacije inovacije proizvoda u privrednom subjektu i sprovođenju pravne zaštite inovacije;
 • osposobljenost za razumevanje da postizanje strateških ciljeva organizacije zahteva strateško upravljanje kadrovima, kao i da efektivni MLjR obezbeđuje održivu konkurentsku prednost organizacije, kritičnu za njen uspeh;
 • da efikasno upravljaju velikim poslovnim sistemima.

Kompetencije studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalje obrazovanje i mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad su:

 • pristup daljem studiranju – pravo na dalje obrazovanje i usavršavanje;
 • upis na specijalističke akademske studije;
 • upis na doktorske studije.

Novi program nastave - akreditacija od 2023/24. školske godine

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Metodologija naučnog istraživanja 7
2 Poslovna strategija 7
3 Predmet izbornog bloka 1: 8
3.1 Korporativne finansije
3.2 Strategijski marketing
4 Predmet izbornog bloka 2: 8
4.1 Upravljanje inovacijama
4.2 Strategijski menadžment ljudskih resursa
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Upravljanje životnom sredinom i pametni gradovi 7
6 Stručna praksa 3
7 Master rad – studijsko istraživački rad 6
8 Master rad – izrada i odbrana 14

Program nastave

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Metodologija naučnog istraživanja 7
2 Poslovna strategija 7
3 Predmet izbornog bloka 1: 8
3.1 Korporativne finansije
3.2 Strategijski marketing
4 Predmet izbornog bloka 2: 8
4.1 Upravljanje inovacijama
4.2 Strategijski menadžment ljudskih resursa
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Korporativno upravljanje 7
6 SIR u poslovnoj ekonomiji 9
7 Master rad 14