fbpx

Naučno-istraživački rad

Fakultet za menadžment u obavljanju svoje delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad kao delove jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.

Naučnoistraživački rad na Fakultetu za menadžment ima za cilj razvoj nauke i stvaralaštva, unapređivanje obrazovne delatnosti, odnosno unapređenje kvaliteta nastave, usavršavanje naučnog podmladka, uvođenje studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranje materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta.

Fakultet za menadžment obavlja naučnoistraživački rad u okviru društveno – humanističkog obrazovno – naučnog polja za šta je od Ministarstva nauke dobio akreditaciju 17. 12. 2013. (021-01-17/79).

Nastavnici i saradnici objavljuju rezultate svog naučnoistraživačkog rada u domaćim i međunarodnim indeksiranim naučnim časopisima, saopštavaju ih na međunarodnim skupovima u zemlji ili inostranstvu kao i u monografskim naučnim publikacijama.

Neki od prethodno realizovanih projekata

Fakultet za menadžment je realizovao petogodišnji naučni projekat koji je sufinansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Izvršnog veća AP Vojvodine pod nazivom: „Inovaciona kultura kao faktor u formiranju i razvoju inovacionih sistema“. Rezultat ovog projekta su na desetine objavljenih radova svake istraživačke godine, kao i četiri naučne monografske studije.

Naučno istraživački projekat „Istraživanje sistema vrednosti kod mladih“ je realizovno sopstvenim sredstvima Fakulteta. Članovi projektnog tima su sproveli niz empirijskih istraživanja i rezultate publikovali na nekoliko međunarodnih naučnih konferencija i u posebnoj monografskoj publikaciji.

Nastavnici i saradnici Fakulteta za menadžment su bili članovi projektnog tima interdisciplinarnog naučnog projekta „Digitalne medijske tehnologije i društvenoobrazovne promene“ čiji je nosilac bio Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, i koji je finansiralo Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.

Dvogodišnji rad na ovom projektu rezultovao je dvema međunarodnim monografijama „Znanje, obrazovanje, mediji“.

Fakulteta je izdavao on-line naučni časopis „Knowledge era“.

Fakultet za menadžment je više od 10 godina organizovao naučnu konferenciju „Na putu ka dobu znanja“ i redovno publikovanje Zbornika rezimea i/ili radova sa konferencije.

U nastavku možete preuzetni neke od Zbornika koji su bili publikovani tokom istorije ove konferencije.

Zbornik radova – Doba znanja 13

Zbornik radova – Doba znanja 9

Zbornik radova – Doba znanja 8

Projekat „VISET“, kao dvogodišnji projekat, finansirala je „Evropska komisija za podršku sektorima za kulturu i medije“, kroz program Evropske Unije „Kreativna Evropa“.

Kao jedan od partnera, Fakultet za menadžment je učestvovao u realizaciji ovog prestižnog međunarodnog projekta.

Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima je bio komunikacioni projekat, koji je sa jedne strane doprineo razvoju i boljoj integraciji manjinskih i lokalnih medija u javnostima sa kojima komuniciraju, a sa druge strane u realnom vremenu u procesu od pet godina činio celoviti sistem sa EPK Novi Sad 2021. kao jednim od najambicioznijih postojećih projekata Republike Srbije koji svojom realizacijom doprinosi mapiranju Novog Sada i čitavog regiona kao poželjnog mesta za život i rad.

Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima je bio jedinstveni evropski događaj koji je na jednom mestu povezao manjinske i lokalne medije sa ostalim sektorima i doprineo da manjinski mediji postanu značajan činilac kvalitetnijeg izveštavanja.