fbpx

Naučno-istraživački rad

Fakultet za menadžment u obavljanju svoje delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad kao delove jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.

Naučnoistraživački rad na Fakultetu za menadžment ima za cilj razvoj nauke i stvaralaštva, unapređivanje obrazovne delatnosti, odnosno unapređenje kvaliteta nastave, usavršavanje naučnog podmladka, uvođenje studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranje materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta.

Fakultet za menadžment obavlja naučnoistraživački rad u okviru društveno – humanističkog obrazovno – naučnog polja za šta je od Ministarstva nauke dobio akreditaciju 17. 12. 2013. (021-01-17/79).

Nastavnici i saradnici objavljuju rezultate svog naučnoistraživačkog rada u domaćim i međunarodnim indeksiranim naučnim časopisima, saopštavaju ih na međunarodnim skupovima u zemlji ili inostranstvu kao i u monografskim naučnim publikacijama.

Neki od prethodno realizovanih projekata

Fakultet za menadžment je realizovao petogodišnji naučni projekat koji je sufinansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Izvršnog veća AP Vojvodine pod nazivom: „Inovaciona kultura kao faktor u formiranju i razvoju inovacionih sistema“. Rezultat ovog projekta su na desetine objavljenih radova svake istraživačke godine, kao i četiri naučne monografske studije.

Naučno istraživački projekat „Istraživanje sistema vrednosti kod mladih“ je realizovno sopstvenim sredstvima Fakulteta. Članovi projektnog tima su sproveli niz empirijskih istraživanja i rezultate publikovali na nekoliko međunarodnih naučnih konferencija i u posebnoj monografskoj publikaciji.

Nastavnici i saradnici Fakulteta za menadžment su bili članovi projektnog tima interdisciplinarnog naučnog projekta „Digitalne medijske tehnologije i društvenoobrazovne promene“ čiji je nosilac bio Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, i koji je finansiralo Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.

Dvogodišnji rad na ovom projektu rezultovao je dvema međunarodnim monografijama „Znanje, obrazovanje, mediji“.

Fakultet je izdavao online naučni časopis „Knowledge era“.

Fakultet za menadžment je više od 10 godina organizovao naučnu konferenciju „Na putu ka dobu znanja“ i redovno publikovanje Zbornika rezimea i/ili radova sa konferencije.

U nastavku možete preuzetni neke od Zbornika koji su bili publikovani tokom istorije ove konferencije.

Zbornik radova – Doba znanja 13

Zbornik radova – Doba znanja 9

Zbornik radova – Doba znanja 8

Projekat „VISET“, kao dvogodišnji projekat, finansirala je „Evropska komisija za podršku sektorima za kulturu i medije“, kroz program Evropske Unije „Kreativna Evropa“.

Kao jedan od partnera, Fakultet za menadžment je učestvovao u realizaciji ovog prestižnog međunarodnog projekta.

Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima je bio komunikacioni projekat, koji je sa jedne strane doprineo razvoju i boljoj integraciji manjinskih i lokalnih medija u javnostima sa kojima komuniciraju, a sa druge strane u realnom vremenu u procesu od pet godina činio celoviti sistem sa EPK Novi Sad 2021. kao jednim od najambicioznijih postojećih projekata Republike Srbije koji svojom realizacijom doprinosi mapiranju Novog Sada i čitavog regiona kao poželjnog mesta za život i rad.

Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima je bio jedinstveni evropski događaj koji je na jednom mestu povezao manjinske i lokalne medije sa ostalim sektorima i doprineo da manjinski mediji postanu značajan činilac kvalitetnijeg izveštavanja.