fbpx

Menadžment u medijima

Studijski program Menadžment u medijima je usklađen sa svetskim savremenim tokovima medijske struke, kao i sa savremenim tendencijama u okviru komunikacionih procesa, te je kao takav uporediv sa sličnim obrazovnim institucijama u svetu i u Evropi.

Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje studenata za upravljanje i organizaciju medijskih preduzeća i sistema, planiranje i realizaciju projekata u kulturi i medijima, usvajanje znanja iz oblasti masovnih komunikacija, kreativne digitalne medijske produkcije, komunikacije putem Interneta i društvenih mreža i upravljanje medijskim sadržajima.

Akademski naziv koji se stiče završetkom osnovnog akademskog programa je diplomirani menadžer (menadžment u medijima).

Studijski program Menadžment u medijima nudi studentima najnovija naučna, stručna i znanja iz oblasti najbolje medijske prakse.

Znanja se stiču iz oblasti menadžmenta, kulture i komunikacija, medijskih i informacionih tehnologija, audio-vizuelne produkcije, estetike i dizajna novih medija kao i upravljanje medijskim sadržajima putem Interneta i društvenih mreža. Nastava je interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u medijskim i računarskim laboratorijama.

Svrha studijskog programa je obezbeđivanje kompetencija potrebnih za sledeće profesije:
• menadžer u medijima;
• producent medijskih događaja;
• producent audio-video sadržaja;
• organizator projekata u medijima;
• veb developer;
• menadžer u izdavačkim preduzećima;
• menadžer u produkcijskim kućama;
• menadžer u informativnim agencijama.

Studijski program OAS Menadžment u medijima ima jasno definisane ciljeve zasnovane na principima Bolonjske deklaracije i potrebama razvoja našeg društva i u skladu je sa ciljem Fakulteta da ostvari visok kvalitet procesa studija i kvalitet svršenih studenata u skladu sa principima poznatih međunarodnih visokoobrazovnih institucija.

Osnovni cilj studijskog programa OAS Menadžment u medijima je postizanje kompetencija i akademskih veština, kao i razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama za obavljanje profesije diplomiranih menadžera u medijima, kompetentnih za uspešan profesionalni rad u oblasti upravljanja u medijskim organizacijama, izdavačkim preduzećima, informativnim i marketinškim agencijama, produkcijskim kućama i drugim institucijama, kao i produciranja medijskih događaja, produciranja audio-vizuelnih sadržaja, organizovanja projekata u medijima, medijskih procesa, itd. Konkretni ciljevi realizacije studijskog programa su da se uz primenu savremenih metoda nastave, kao i kroz različite oblike timskog i individualnog rada omogući: usvajanje znanja o osnovnim funkcijama medija u društvu, značaja i mesta kulture u svakodnevnom životu građana, sticanje medijske pismenosti u funkciji razvoja medijske kulture u društvu, sticanje osnovnih pojmova o specifičnostima pripreme i proizvodnje medijskog sadržaja u štampanim medijima, elektronskim i novim medijima, razvijanje veštine korišćenja štampanih, elektronskih i novih medija u menadžerskom nastupu i promociji i dr., odnosno da se na adekvatan način obrazuju stručnjaci sa dovoljno znanja u oblasti menadžmenta i medija, koji će to znanje preneti na profesionalan način u organizacije u kojima će ostvariti svoju radnu aktivnost.

Opravdanost za navedenu svrhu studijskog programa možemo naći u razvojnim politikama Evropske unije i trendu ulaganja u razvoj Kreativnih industrija. Srbija mora da bude deo tih tokova radi neophodnog ekonomskog razvoja i zapošljavanja mladih generacija koji odrastaju na novim tehnologijama i imaju realne šanse da se uključe u te trendove.  Upravo zbog toga interdisciplinarnost treba da omogući kreativan spoj menadžmenta i biznisa, informacionih tehnologija, kulturoloških nauka i komunikologije, dramske i audiovizuelne umetnosti, kao preduslov za uključivanje u savremene ekonomske tokove.

To će omogućiti da budući menadžeri u medijima, producenti, budu uspešni u svome poslu kako bi se uspešno uključili u tokove u kojima medijska industrija zauzima značajan udeo u savremenim kreativnim industrijama u svetu. Na studijskom programu se kontinuirano sprovodi monitoring i evaluacija kvaliteta, u cilju razvoja i unapređenja studijskog programa. Evaluacija studijskog programa je dvostruka: od strane studenata evaluira se rad nastavnika, saradnika i nastavnih programa. Od strane nezavisnih ocenjivača evaluira se rad nastavnog kadra, kvalitet nastavnih programa, način ocenjivanja, kvalitet udžbenika i pomoćne literature.

Usaglašen je sa evropskim standardima i u skladu sa zahtevima: u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, načina ocenjivanja, načina studiranja i sticanja diplome. Na studijskom programu ostvaruje se jedinstvo obrazovnog, naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada. Permanentno se osmišljavaju, pripremaju i realizuju naučnoistraživačke, stručne i druge vrste programa i različiti projekti.

Kompetencije

Opšte i predmetno-specifične kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem Menadžmenta u medijima su:

 • sposobnost pripreme i uređivanja medijskih sadržaja;
 • sposobnost kritičke procene i samostalne evaluacije informacija i njihovih izvora;
 • poznavanje radijskih i televizijskih žanrova i produkcija RTV sadržaja;
 • poznavanje filmskih žanrova i tehnologije filmske produkcije;
 • osposobljenost za snimanje i obradu digitalne fotografije u različitim žanrovima;
 • osposobljenost za usnimavanje i obradu zvuka za potrebe različitih medija;
 • sposobnost izrade različitih video sadržaja i njihova priprema za krajnjeg korisnika;
 • sposobnost dizajniranja i postavljanja WEB prezentacije, dizajniranje korisničkog interfejsa, interaktivnih platformi, WEB i mobilnih aplikacija, pokretne grafike, 2D i 3D animacije;
 • projektovanje i postavljanje sistema za upravljanje medijskim sadržajima;
 • poznavanje osnova estetike masovnih i novih medija;
 • planiranje i vođenje marketinga putem društvenih mreža;
 • sposobnost aktivnog uključivanja u poslove vezane za kreativne industrije;
 • razvoj veština dubinskog i analitičkog pristupa obrade informacija;
 • ovladavanje softverima za pripremu za štampu.

Program nastave

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Informatika 8
2 Uvod u medije 7
3 Osnovi menadžmenta 8
4 Predmet izbornog bloka 1: 7
4.1 Psihologija
4.2 Komuniciranje
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Digitalna fotografija 9
6 Novinarstvo 8
7 Veštine medijske prakse 1 4
8 Predmet izbornog bloka 2: 9
8.1 Sociologija
8.2 Kultura govora i komunikacije
2. godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
1 Teorija i tehnologija filma 8
2 Marketing menadžment 8
3 Produkcija zvuka 7
4 Engleski jezik 1 8
4. semestar
B. Predmet ESPB
5 Veštine medijske prakse 2 3
6 Radio i televizija 9
7 Video produkcija 8
8 Predmet izbornog bloka 3: 9
8.1 TV novinarstvo
8.2 Analitičko novinarstvo
3. godina
5. semestar
B. Predmet ESPB
1 Teorija i tehnologija štampe 8
2 Engleski jezik 2 7
3 Predmet izbornog bloka 4: 8
3.1 Kreativnost
3.2 Sistemi za upravljanje medijskim sadržajima
4 Studije modernosti 7
6. semestar
B. Predmet ESPB
5 Veštine medijske prakse 3 4
6 Upravljanje projektima 8
7 Organizacija preduzeća 9
8 Predmet izbornog bloka 5: 9
8.1 Dizajn interaktivnih medija
8.2 Poslovna etika
4. godina
7. semestar
B. Predmet ESPB
1 Kompjuterska grafika 9
2 Odnosi s javnošću 7
3 Multimedija 8
8. semestar
B. Predmet ESPB
5 Kreativne industrije 8
6 Društveni aspekti interneta 7
7 Estetika medija 7
8 Istraživanja sadržana u završnom radu 2
9 Završni rad – izrada i odbrana 12

Uslov za upis na studijski program je završena srednja škola i položen ispit sklonosti. Na osnovnim  akademskim studijama stiče se 240 ESPB. Na ovaj studijski program je moguće preći sa sličnih ili srodnih oblasti studija uz odgovarajuću analizu osvojenih ESPB.