fbpx

Menadžment u medijima

Studijski program Menadžment u medijima je usklađen sa svetskim savremenim tokovima medijske struke, kao i sa savremenim tendencijama u okviru komunikacionih procesa, te je kao takav uporediv sa sličnim obrazovnim institucijama u svetu i u Evropi.

Svrha ovog studijskog programa je obrazovanje studenata za upravljanje i organizaciju medijskih preduzeća i sistema, planiranje i realizaciju projekata u kulturi i medijima, usvajanje znanja iz oblasti masovnih komunikacija, kreativne digitalne medijske produkcije, komunikacije putem Interneta i društvenih mreža i upravljanje medijskim sadržajima.

Akademski naziv koji se stiče završetkom osnovnog akademskog programa je diplomirani menadžer (menadžment u medijima).

Studijski program Menadžment u medijima nudi studentima najnovija naučna, stručna i znanja iz oblasti najbolje medijske prakse.

Znanja se stiču iz oblasti menadžmenta, kulture i komunikacija, medijskih i informacionih tehnologija, audio-vizuelne produkcije, estetike i dizajna novih medija kao i upravljanje medijskim sadržajima putem Interneta i društvenih mreža. Nastava je interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u medijskim i računarskim laboratorijama.

Svrha studijskog programa je obezbeđivanje kompetencija potrebnih za sledeće profesije:
• menadžer u medijima;
• producent medijskih događaja;
• producent audio-video sadržaja;
• organizator projekata u medijima;
• veb developer;
• menadžer u izdavačkim preduzećima;
• menadžer u produkcijskim kućama;
• menadžer u informativnim agencijama.

Studijski program OAS Menadžment u medijima ima jasno definisane ciljeve zasnovane na principima Bolonjske deklaracije i potrebama razvoja našeg društva i u skladu je sa ciljem Fakulteta da ostvari visok kvalitet procesa studija i kvalitet svršenih studenata u skladu sa principima poznatih međunarodnih visokoobrazovnih institucija.

Osnovni cilj studijskog programa OAS Menadžment u medijima je postizanje kompetencija i akademskih veština, kao i razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama za obavljanje profesije diplomiranih menadžera u medijima, kompetentnih za uspešan profesionalni rad u oblasti upravljanja u medijskim organizacijama, izdavačkim preduzećima, informativnim i marketinškim agencijama, produkcijskim kućama i drugim institucijama, kao i produciranja medijskih događaja, produciranja audio-vizuelnih sadržaja, organizovanja projekata u medijima, medijskih procesa, itd. Konkretni ciljevi realizacije studijskog programa su da se uz primenu savremenih metoda nastave, kao i kroz različite oblike timskog i individualnog rada omogući: usvajanje znanja o osnovnim funkcijama medija u društvu, značaja i mesta kulture u svakodnevnom životu građana, sticanje medijske pismenosti u funkciji razvoja medijske kulture u društvu, sticanje osnovnih pojmova o specifičnostima pripreme i proizvodnje medijskog sadržaja u štampanim medijima, elektronskim i novim medijima, razvijanje veštine korišćenja štampanih, elektronskih i novih medija u menadžerskom nastupu i promociji i dr., odnosno da se na adekvatan način obrazuju stručnjaci sa dovoljno znanja u oblasti menadžmenta i medija, koji će to znanje preneti na profesionalan način u organizacije u kojima će ostvariti svoju radnu aktivnost.

Opravdanost za navedenu svrhu studijskog programa možemo naći u razvojnim politikama Evropske unije i trendu ulaganja u razvoj Kreativnih industrija. Srbija mora da bude deo tih tokova radi neophodnog ekonomskog razvoja i zapošljavanja mladih generacija koji odrastaju na novim tehnologijama i imaju realne šanse da se uključe u te trendove.  Upravo zbog toga interdisciplinarnost treba da omogući kreativan spoj menadžmenta i biznisa, informacionih tehnologija, kulturoloških nauka i komunikologije, dramske i audiovizuelne umetnosti, kao preduslov za uključivanje u savremene ekonomske tokove.

To će omogućiti da budući menadžeri u medijima, producenti, budu uspešni u svome poslu kako bi se uspešno uključili u tokove u kojima medijska industrija zauzima značajan udeo u savremenim kreativnim industrijama u svetu. Na studijskom programu se kontinuirano sprovodi monitoring i evaluacija kvaliteta, u cilju razvoja i unapređenja studijskog programa. Evaluacija studijskog programa je dvostruka: od strane studenata evaluira se rad nastavnika, saradnika i nastavnih programa. Od strane nezavisnih ocenjivača evaluira se rad nastavnog kadra, kvalitet nastavnih programa, način ocenjivanja, kvalitet udžbenika i pomoćne literature.

Usaglašen je sa evropskim standardima i u skladu sa zahtevima: u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, načina ocenjivanja, načina studiranja i sticanja diplome. Na studijskom programu ostvaruje se jedinstvo obrazovnog, naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada. Permanentno se osmišljavaju, pripremaju i realizuju naučnoistraživačke, stručne i druge vrste programa i različiti projekti.

Kompetencije

Opšte i predmetno-specifične kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem Menadžmenta u medijima su:

 • sposobnost pripreme i uređivanja medijskih sadržaja;
 • sposobnost kritičke procene i samostalne evaluacije informacija i njihovih izvora;
 • poznavanje radijskih i televizijskih žanrova i produkcija RTV sadržaja;
 • poznavanje filmskih žanrova i tehnologije filmske produkcije;
 • osposobljenost za snimanje i obradu digitalne fotografije u različitim žanrovima;
 • osposobljenost za usnimavanje i obradu zvuka za potrebe različitih medija;
 • sposobnost izrade različitih video sadržaja i njihova priprema za krajnjeg korisnika;
 • sposobnost dizajniranja i postavljanja WEB prezentacije, dizajniranje korisničkog interfejsa, interaktivnih platformi, WEB i mobilnih aplikacija, pokretne grafike, 2D i 3D animacije;
 • projektovanje i postavljanje sistema za upravljanje medijskim sadržajima;
 • poznavanje osnova estetike masovnih i novih medija;
 • planiranje i vođenje marketinga putem društvenih mreža;
 • sposobnost aktivnog uključivanja u poslove vezane za kreativne industrije;
 • razvoj veština dubinskog i analitičkog pristupa obrade informacija;
 • ovladavanje softverima za pripremu za štampu.

Program nastave

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Informatika 8
2 Uvod u medije 7
3 Osnovi menadžmenta 8
4 Predmet izbornog bloka 1: 7
4.1 Psihologija
4.2 Komuniciranje
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Digitalna fotografija 9
6 Novinarstvo 8
7 Veštine medijske prakse 1 4
8 Predmet izbornog bloka 2: 9
8.1 Sociologija
8.2 Kultura govora i komunikacije
2. godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
1 Teorija i tehnologija filma 8
2 Marketing menadžment 8
3 Produkcija zvuka 7
4 Engleski jezik 1 8
4. semestar
B. Predmet ESPB
5 Veštine medijske prakse 2 3
6 Radio i televizija 9
7 Video produkcija 8
8 Predmet izbornog bloka 3: 9
8.1 TV novinarstvo
8.2 Analitičko novinarstvo
3. godina
5. semestar
B. Predmet ESPB
1 Teorija i tehnologija štampe 8
2 Engleski jezik 2 7
3 Predmet izbornog bloka 4: 8
3.1 Kreativnost
3.2 Sistemi za upravljanje medijskim sadržajima
4 Studije modernosti 7
6. semestar
B. Predmet ESPB
5 Veštine medijske prakse 3 4
6 Upravljanje projektima 8
7 Organizacija preduzeća 9
8 Predmet izbornog bloka 5: 9
8.1 Dizajn interaktivnih medija
8.2 Poslovna etika
4. godina
7. semestar
B. Predmet ESPB
1 Kompjuterska grafika 9
2 Odnosi s javnošću 7
3 Multimedija 8
8. semestar
B. Predmet ESPB
5 Kreativne industrije 8
6 Društveni aspekti interneta 7
7 Estetika medija 7
8 Istraživanja sadržana u završnom radu 2
9 Završni rad – izrada i odbrana 12

Uslov za upis na studijski program je završena srednja škola i položen ispit sklonosti. Na osnovnim  akademskim studijama stiče se 240 ESPB. Na ovaj studijski program je moguće preći sa sličnih ili srodnih oblasti studija uz odgovarajuću analizu osvojenih ESPB.

Akreditovano za učenje na daljinu.