fbpx

Katedra za inženjerski menadžment

Katedra za inženjerski menadžment Fakulteta za menadžment је jedinica nastavnog i naučno-istraživačkog rada u funkciji razvoja užih naučnih oblasti koje pripadaju katedri. Katedru za inženjerski menadžment čini akademsko birano za uže naučne oblasti iz delokruga katedre, koje u saradnji i uz podršku Uprave i ostalog osoblja FAM-a, aktivno radi na unapređivanju iskustva svih studenata FAM-a.

Organizacija i odgovornosti Katedre za inženjerski menadžment

Šef katedre je odgovoran je za organizaciju i međusobnu koordinaciju rada unutar katedre.

Šef Katedre za inženjerski menadžment Fakulteta za menadžment je prof. dr Tijana Savić Tot.

Članovi katedre su:

Na Katedri za inženjerski menadžment se obavljaju sledeći poslovi:

 • Organizovanje i realizacija nastavnog procesa, a naročito staranje o usklađenosti sadržaja nastavnih predmeta, literaturi, načinu realizacije predavanja, vežbi i provere znanja u skladu sa akreditacijom studijskog programa, ukupnim obavezama studenata u okviru ESPB sistema iz uže naučne oblasti, odnosno predmeta u okviru studijskog programa;
 • Predlaganje novih užih oblasti, izmena odnosno ukidanje postojećih u skladu sa statutom i zakonom;
 • Predlaganje akreditacije novih studijskih programa ili izmene akreditovanog studijskog programa;
 • Vršenje evaluacije i analiza akreditovanih studijskih programa;
 • Unapređenje nastavnog i naučno-istraživačkog rada u jednoj ili više srodnih užih naučnih oblasti;
 • Uvođenje studenata u naučno-istraživački rad i usavršavanje naučnog podmlatka;
 • Usavršavanje naučnih i nastavnih metoda i podsticanje njihove primene u praksi;
 • Planiranje i realizacija naučno-istraživačkih projekata, odnosno rad na naučnoistraživačkim projektima na osnovu ugovora sa zainteresovanim organima i organizacijama;
 • Objavljivanje rezultata naučno-istraživačkog rada ostvarenog na katedri;
 • Davanje mišljenja Veću Fakulteta u vezi sa izborom u zvanje nastavnika i saradnika;
 • Obavljanje i drugih poslova utvrđenih Statutom Fakulteta ili drugim aktima Fakulteta.

Kontaktirajte šefa Katedre za inžerenjski menadžment

Pošaljite nam poruku

Stojimo Vam na raspolaganju za Vaša pitanja, zahteve, komentare i sve sugestije - koje nam pomažu da budemo bolji.

Opciono.
Izaberite razlog zbog kojeg popunjavate ovaj formular.

Informacije u vezi tema diplomskih radova

Zaštita životne sredine i održivi razvoj – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Komuniciranje – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Marketing menadžment – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Organizacija preduzeća – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Osnove inženjerstva – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Inovacije i preduzetništvo – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Logistika – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Upravljanje projektima – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Kvatitativne metode – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Osnove menadžmenta – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Menadžment malih i srednjih preduzeća – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Poslovno komuniciranje – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Strategijski menadžment – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Upravljanje ljudskim resursima – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Upravljanje proizvodnjom – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Upravljanje promenama – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Upravljanje razvojem – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Upravljanje kvalitetom – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Menadžment informatičkih organizacija – Spisak predloženih tema za diplomske radove (28.03.2024.)

Upravljački informacioni sistemi – Spisak predloženih tema za diplomske radove (28.03.2024.)