fbpx

Katedra za inženjerski menadžment

Katedra za inženjerski menadžment Fakulteta za menadžment је jedinica nastavnog i naučno-istraživačkog rada u funkciji razvoja užih naučnih oblasti koje pripadaju katedri. Katedru za inženjerski menadžment čini akademsko birano za uže naučne oblasti iz delokruga katedre, koje u saradnji i uz podršku Uprave i ostalog osoblja FAM-a, aktivno radi na unapređivanju iskustva svih studenata FAM-a.

Uputstvo za upotrebu MS Teams-a

Uputstvo za upotrebu MS Teams-a za profesore za onlajn nastavu (11.10.2022.)

Organizacija i odgovornosti Katedre za inženjerski menadžment

Šef katedre je odgovoran je za organizaciju i međusobnu koordinaciju rada unutar katedre.

Šef Katedre za inženjerski menadžment Fakulteta za menadžment je prof. dr Tijana Savić Tot.

Pomoćnik šefa Katedre za inženjerski menadžment je prof. dr Marija Runić Ristić.

Na Katedri za inženjerski menadžment se obavljaju sledeći poslovi:

 • Organizovanje i realizacija nastavnog procesa, a naročito staranje o usklađenosti sadržaja nastavnih predmeta, literaturi, načinu realizacije predavanja, vežbi i provere znanja u skladu sa akreditacijom studijskog programa, ukupnim obavezama studenata u okviru ESPB sistema iz uže naučne oblasti, odnosno predmeta u okviru studijskog programa;
 • Predlaganje novih užih oblasti, izmena odnosno ukidanje postojećih u skladu sa statutom i zakonom;
 • Predlaganje akreditacije novih studijskih programa ili izmene akreditovanog studijskog programa;
 • Vršenje evaluacije i analiza akreditovanih studijskih programa;
 • Unapređenje nastavnog i naučno-istraživačkog rada u jednoj ili više srodnih užih naučnih oblasti;
 • Uvođenje studenata u naučno-istraživački rad i usavršavanje naučnog podmlatka;
 • Usavršavanje naučnih i nastavnih metoda i podsticanje njihove primene u praksi;
 • Planiranje i realizacija naučno-istraživačkih projekata, odnosno rad na naučnoistraživačkim projektima na osnovu ugovora sa zainteresovanim organima i organizacijama;
 • Objavljivanje rezultata naučno-istraživačkog rada ostvarenog na katedri;
 • Davanje mišljenja Veću Fakulteta u vezi sa izborom u zvanje nastavnika i saradnika;
 • Obavljanje i drugih poslova utvrđenih Statutom Fakulteta ili drugim aktima Fakulteta.

Informacije u vezi tema diplomskih radova

Zaštita životne sredine i održivi razvoj – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Komuniciranje – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Marketing menadžment – Spisak predloženih tema za diplomske radove – prof. dr Jelena Avakumović (3.6.2022.)

Marketing menadžment – Spisak predloženih tema za diplomske radove – prof. dr Slobodan Adžić (3.6.2022.)

Organizacija preduzeća – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Osnove inženjerstva – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Inovacije i preduzetništvo – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Logistika – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Upravljanje projektima – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Kvatitativne metode – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Osnove menadžmenta – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Menadžment malih i srednjih preduzeća – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Poslovno komuniciranje – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Strategijski menadžment – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Upravljanje ljudskim resursima – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Upravljanje proizvodnjom – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Upravljanje promenama – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Upravljanje razvojem – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)

Upravljanje kvalitetom – Spisak predloženih tema za diplomske radove (3.6.2022.)