fbpx

Katedra za Inženjerski menadžment

Katedra za Inženjerski menadžment Fakulteta za menadžment је jedinica nastavnog i naučno-istraživačkog rada u funkciji razvoja užih naučnih oblasti koje pripadaju katedri. Katedru za Inženjerski menadžment čini akademsko birano za uže naučne oblasti iz delokruga katedre, koje u saradnji i uz podršku Uprave i ostalog osoblja FAM-a, aktivno radi na unapređivanju iskustva svih studenata FAM-a.

Organizacija i odgovornosti Katedre za Inženjerski menadžment

Šef katedre je odgovoran je za organizaciju i međusobnu koordinaciju rada unutar katedre.

Šef Katedre za Inženjerski menadžment Fakulteta za menadžment je prof. dr Tijana Savić Tot.

Pomoćnik šefa Katedre za Inženjerski menadžment je doc. dr Marija Runić Ristić.

Na Katedri za Inženjerski menadžment se obavljaju sledeći poslovi:

 • Organizovanje i realizacija nastavnog procesa, a naročito staranje o usklađenosti sadržaja nastavnih predmeta, literaturi, načinu realizacije predavanja, vežbi i provere znanja u skladu sa akreditacijom studijskog programa, ukupnim obavezama studenata u okviru ESPB sistema iz uže naučne oblasti, odnosno predmeta u okviru studijskog programa;
 • Predlaganje novih užih oblasti, izmena odnosno ukidanje postojećih u skladu sa statutom i zakonom;
 • Predlaganje akreditacije novih studijskih programa ili izmene akreditovanog studijskog programa;
 • Vršenje evaluacije i analiza akreditovanih studijskih programa;
 • Unapređenje nastavnog i naučno-istraživačkog rada u jednoj ili više srodnih užih naučnih oblasti;
 • Uvođenje studenata u naučno-istraživački rad i usavršavanje naučnog podmlatka;
 • Usavršavanje naučnih i nastavnih metoda i podsticanje njihove primene u praksi;
 • Planiranje i realizacija naučno-istraživačkih projekata, odnosno rad na naučnoistraživačkim projektima na osnovu ugovora sa zainteresovanim organima i organizacijama;
 • Objavljivanje rezultata naučno-istraživačkog rada ostvarenog na katedri;
 • Davanje mišljenja Veću Fakulteta u vezi sa izborom u zvanje nastavnika i saradnika;
 • Obavljanje i drugih poslova utvrđenih Statutom Fakulteta ili drugim aktima Fakulteta.