fbpx

Menadžment javnih nabavki

Master akademske studije

Svrha studijskog programa master akademskih studija Menadžment javnih nabavki je obrazovanje master menadžera u oblasti menadžmenta i biznisa, koje obezbeđuje produbljivanje postojećih i usvajanje novih kvalitetnih znanja u sledećim oblastima: menadžmenta javnih nabavki, strategija javnih nabavki, finansija javnih nabavki, pravne regulative vezano za javne nabavke, etike u javnim nabavkama, javnog i privatnog partnerstva idr. kao i da osposobi studente za samostalni studijski istraživački rad iz oblasti poslovne ekonomije.

Ovaj studijski program je utemeljen na potrebama tržišta rada u našoj zemlji za kvalifikovanim kadrovima u oblasti menadžmenta javnih nabavki.

Ovaj studijski program je zasnovan na praksi najeminentnijih visokoobrazovnih institucija iz sveta i usklađen sa aktuelnim naučnim saznanjima i svetskim tokovima iz oblasti menadžmenta javnih nabavki.

Predmeti na ovom studijskom programu su stručno odabrani tako da njihovom obradom i savladavanjem studenti postaju sposobni da učestvuju u rešavanju praktične problematike u oblasti menadžmenta javnih nabavki, da svoja znanja i veštine inkorporiraju u timski rad na praćenje i primenu novih naučnih otkrića u ovoj oblasti.

Konkretni ciljevi realizacije ovog studijskog programa su:
• osposobljavanje studenata za samostalni studijski istraživački rad kao osnove za dalje akademske i istraživačke procese u okviru doktorskih akademskih studija;
• sticanje znanja iz teorije i prakse menadžmenta javnih nabavki, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad;
• osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
• ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti menadžmenta javnih nabavki;
• sticanje znanja, posebno onih oblasti koje se odnose na metodologiju naučnog istraživanja, upravljanje javnim nabavkama, finansije javnih nabavki,pravne regulative javnih nabavki, etike u javnim nabavkama, javno privatno partnerstvo, strategija javnih nabavki i drugo;
• razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
• osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
• pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
• sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća i omogućiti savremeni tržišni razvoj naše zemlje i njegovo uključivanje u regionalne i svetske integracije zahteva obrazovanje ovog profila kadrova.

Kompetencije

Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem master akademskog studijskog programa Menadžment javnih nabavki su:

 • sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti menadžmenta javnih nabavki;
 • vladaju različitim metodama rešavanja problema u oblasti menadžmenta javnih nabavki;
 • razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti menadžmenta javnih nabavki i njihove implementacije u praksi;
 • osposobljenost za timski rad;
 • osposobljenost da stečena znanja iz oblasti menadžmenta javnih nabavki primene u svakodnevnoj praksi;
 • osposobljenost za pravilno izražavanje, uz upotrebu adekvatne stručne terminologije kao i razvoj komunikacionih sposobnosti;
 • osposobljenost za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike na poslu i njihovo objavljivanje u naučnoj, stručnoj, i široj javnosti;
 • da nastave školovanje, ukoliko se za to opredele.

Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče završavanjem master akademskog studijskog programa Menadžment javnih nabavki su:

 • da primene metode, postupke i proces istraživanja i analize radi definisanja problema u oblasti menadžmenta javnih nabavki;
 • da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju zadatke u oblasti menadžmenta javnih nabavki;
 • za kritičko i samokritičko mišljenje i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • da razumeju važnost menadžmenta javnih nabavki;
 • osposobljenost za praktičnu primenu svih elemenata sistema javnih nabavki, kao organizacionim, finansijskim, pravnim i praktičnim konceptom;
 • osposobljenost da uspešno rukovode i učestvuju u postupcima javnih nabavki i sklapaju ugovore o javnim nabavkama u skladu sa važećim pravnim propisima, sa posebnim osvrtom na vezu finansijskog plana i plana nabavki, a u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonom o budžetskom sistemu, sredstva finansijskog obezbeđenja i slično;
 • osposobljenost da primenjuju praktična znanja i adekvatno povežu elemente Menadžmenta javnih nabavki, sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o opštem upravnom postupku, Direktivama EU o javnim nabavkama i ostalih relevantnih elemenata;
 • primena znanja iz poslovne i etike u javnim nabavkama, kao skupa moralnih pravila ponašanja u svim poslovnim aktivnostima usmerenim ka uspešnom i zakonski usklađenom sprovođenju javnih nabavki;
 • da sagledaju potencijale koje implementacija koncepta javno-privatnog partnerstva donosi za unapređenje finansiranja velikih projekata;
 • osposobljenost za primenu metoda i tehnika za strateškog menadžmenta u sistemu javnih nabavki;
 • za samostalno praćenje i kritiko vrednovanje savremenih svetskih dostignuća u ovoj oblasti.

Program nastave

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Metodologija naučnog istraživanja 7
2 Menadžment javnih nabavki 7
3 Predmet izbornog bloka 1: 8
3.1 Finansije javnih nabavki
3.2 Pravo javnih nabavki
4 Predmet izbornog bloka 2: 8
4.1 Etika u javnim nabavkama
4.2 Javno privatno partnerstvo
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Strategija javnih nabavki 7
6 SIR u Menadžmentu javnih nabavki 9
7 Master rad 14