fbpx

Poslovni menadžment

Doktorske studije

Svrha studijskog programa doktorskih studija je razvoj nauke u oblasti menadžmenta i biznisa i kritičkog mišljenja i obrazovanje visokokompetentnih kadrova – doktora nauka u oblasti menadžmenta i biznisa, osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja u oblasti poslovnog menadžmenta, razvijaju nove tehnologije i postupke koji doprinose opštem razvoju društva, i kritički procenjuju druga istraživanja, koji su kompetentni za rad i delovanje u visokoškolskim ustanovama, institutima, privrednim organizacijama, inovacionim centrima, javnom sektoru.

Kompetencije stečene savladavanjem studijskog programa omogućavaju studentima dalji profesionalni razvoj u nauci, obrazovanju, privredi i javnom sektoru.

Naučni naziv koji student stiče nakon završetka studijskog programa je Doktor nauka – menadžment i biznis (Dr).

Cilj studijskog programa je obrazovanje naučno-istraživačkih kadrova i stručnjaka, kompetentnih za samostalan i visoko kvalitetan naučno-istraživački rad u oblasti poslovnog menadžmenta, vodeće i najsloženije poslove u visokoškolskim ustanovama, institutima, privrednim organizacijama, inovacionim centrima, javnom sektoru.

Ishodi procesa učenja su:
• vrhunska teorijska i praktična znanja potrebna za kritičku analizu i originalna istraživanja u oblasti poslovnog menadžmenta i napredne i specijalizovane veštine i tehnike za rešavanje ključnih problema u istraživanju, a sve sa svrhom proširivanja i redefinisanja postojećeg znanja u oblasti poslovnog  menadžmenta;
• sposobnosti i stavovi za samostalno vrednovanje savremenih rezultata i dostignuća u cilju unapređenja postojećih i stvaranja novih modela, koncepata, ideja i teorija u poslovnom menadžmentu;
• inovativnost, naučni i profesionalni integritet i predanost razvoju novih ideja i/ili procesa u poslovnom menadžmentu.

Način izvođenja studija je putem aktivne nastave (predavanja i studijski istraživački rad), samostalnog rada studenta, izrade doktorske disertacije, itd. Nastava je interaktivnog karaktera, kroz primenu savremenih istraživačkih metoda: studije slučaja, simulacije, diskusije sa akcentom na izražavanju i kritičkom mišljenju, izradu seminara, projektnih zadataka. Studijski istraživački rad je u funkciji neposrednog osposobljavanja za istraživanje i pisanje naučnih radova.

Kompetencije

Studijski program doktorskih akademskih studija Poslovni menadžment omogućava studentima da nakon završenih studija poseduju relevantna znanja iz oblasti menadžmenta i biznisa, akademske i metodološke veštine, razvijene sposobnosti i opšte kompetencije da:

 • samostalno postavljaju i rešavaju praktične i teorijske probleme u oblasti menadžmenta i biznisa, i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja,
 • uključuju se u ostvarivanje međunarodnih naučnih projekata,
 • realizuju razvoj novih procedura u skladu sa savremenim pravcima u razvoju nauke o upravljanju i razumeju, kritički vrednuju i koriste najsavremenija naučno verifikovana znanja u naučnoj oblasti menadžment i biznis,
 • kritički misle, deluju kreativno i autonomno,
 • uvažavaju načela etičkog kodeksa naučne zajednice,
 • profesionalno komuniciraju u prezentovanju rezultata naučnih istraživanja,
 • naučno-istraživačke rezultate saopštavaju i argumentovano zastupaju na naučnim skupovima i objavljuju u naučnim publikacijama,
 • da prenesu stručna znanja i ideje kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini,
 • da u akademskom i profesionalnom okruženju promovišu privredni, tehnološki, društveni i kulturni napredak,
 • da doprinose razvoju novih znanja u oblasti menadžmenta i biznisa i nauci uopšte.

Savladavanjem studijskog programa, student stiče i odgovarajuće predmetno-specifične kompetencije:

 • temeljno poznavanje i razumevanje disciplina: metodologija naučno-istraživačkog rada, strategija konkurentnosti, marketing menadžment, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, strategijski finansijski menadžment, preduzetničke strategije i upravljanje inovacijama, teorije korporativnog upravljanja, strategijsko planiranje informacionih sistema;
 • sposobnost rešavanja problema u oblasti poslovnog menadžmenta, uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
 • povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti menadžmenta i biznisa i njihova primena u radu;
 • sposobnost praćenja savremenih dostignuća u oblasti menadžmenta i biznisa;
 • razvoj veština i spretnosti u upotrebi znanja u poslovnom menadžmentu;
 • upotreba savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima iz oblasti poslovnog menadžmenta.

Program nastave

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Metodologija naučno-istraživačkog rada 15
2 Strategija konkurentnosti 15
2. semestar
B. Predmet ESPB
3 Predmet izbornog bloka 1: 15
3.1 Marketing menadžment
3.2 Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala
4 Predmet izbornog bloka 2: 15
4.1 Strategijski finansijski menadžment
4.2 Preduzetničke strategije i upravljanje inovacijama
2. godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
5 Predmet izbornog bloka 3: 15
5.1 Teorije korporativnog upravljanja
5.2 Strategijsko planiranje informacionih sistema
6 Seminarski rad 15
4. semestar
B. Predmet ESPB
7 Rad u relevantnom naučnom časopisu 15
8 Autorsko učešće u naučnom skupu 15
3. godina
5. semestar
B. Predmet ESPB
9 Doktorska disertacija-teorijske osnove 30
6. semestar
B. Predmet ESPB
10 Doktorska disertacija-studijsko istraživački rad 15
11 Doktorska disertacija-izrada i odbrana 15

Relevantna dokumentacija

Struktura studijskog programa

Svrha studijskog programa

Ciljevi studijskog programa

Kompetencije diplomiranih studenata

Kurikulum

Knjiga predmeta

Knjiga nastavnika

Lista mentora

Uslovi upisa na studijski program su prethodno ostvarenih najmanje 300 ESPB na osnovnim i master akademskim studijama.