fbpx
Vesna-Cilerdzic-Profile-N-01

Prof. dr Vesna Ćilerdžić

Redovni profesor
Prodekan za nastavu

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

LinkedIn profil.

Dr Vesna Ćilerdžić rođena je 18.08.1969. godine u Kraljevu. Osnovnu školu završila je u Vrnjačkoj Banji, a srednju školu u Trsteniku.

Po završetku srednje škole upisala se na Višu železničku školu na kojoj je diplomirala 1992. godine. Od rane mladosti aktivno se bavila sportom, što je i opredeljuje da se 1996. godine upiše na Sportsku akademiju u Beogradu, na smer za sportske trenere, usmerenje odbojka. Nakon uspešne odbrane diplomskog rada i kao student generacije, zapošljava se na Sportskoj akademiji.

Od 1999. godine je honorarno angažovana na Univerzitetu „Braća Karić“, gde aktivno učestvuje u koncipiranju i stvaranju Fakulteta za menadžment u sportu istog Univerziteta. U želji za kontinuiranim stručnim usavršavanjem, jedan je od prvih upisanih studenata Fakulteta za menadžment u sportu, na kojem diplomira 2003. godine sa prosečnom ocenom 9,93. Poslediplomske studije na istom Fakultetu upisuje 2004. godine i uspešno ih završava juna 2006. godine odbranom magistarske teze „Komparativna analiza materijalnih i ljudskih resursa sportskih organizacija u opštinama Repubike Srbije“.

Doktorsku disertaciju je uspešno odbranila na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo 2008. godine na temu „Definisanje i model prikupljanja relevantnih podataka za razvoj sportskih organizacija u Republici Srbiji “.

Od 2011. do 2015. godine radila je kao profesor na Visokoj školi za posluvnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu.

Od 2015. do 2016. godine zaposlena je u „JUP Istraživanje i razvoj’’ d.o.o. Beograd na mestu direktora Sektora za pravne i opšte poslove i ljudske resurse.

Od 2016. zaposlena je na Fakultetu za menadžment, Sremski Karlovci, Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ kao redovni profesor.

Aktivno bavljenje sportom je započela u svojoj ranoj mladosti. Ljubav prema sportu ostala je do danas. Angažovana na poslovima trenera u OK „Sky volley“ iz Beograda, stručni savetnik je u odbojkaškom klubu „Vollero“, Cirih i aktivan je član Udruženja kondicionih trenera Srbije i Evrope.

Već u toku studija pokazala je interesovanje za naučno-istraživački, stručni i pedagoški rad, uključivši se u brojne aktivnosti u pomenutim oblastima.

Značajan deo svog ukupnog angažovanja usmerila je na naučno–istraživačku i stručnu delatnost. Dr Vesna Ćilerdžić je svoj naučni, stručni, profesionalni profil gradila na temeljima savremenih, dinamičnih i razvojnih dostignuća u nauci o menadžmentu u sportu, ekonomiji, oblasti ljudskih resursa i medija, baveći se pri tome širim krugom pitanja, koja su komplementarna sa osnovnom oblašću kojom se bavi ili predstavljaju ključne odrednice društvenog okruženja u kome se definiše i ostvaruje teorija i praksa menadžmenta.

Dr Vesna Ćilerdžić objavila je monografiju, više priručnika, udžbenika, više od sto radova na domaćim i međunarodnim naučnim, stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Tematika radova, odnosno oblasti interesovanja kandidata su: ekonomija, menadžment, sredstva javnog informisanja, oblast ljudskih resursa, sportske organizacije, sportska industrija, obrada podataka u sportu, doziranje i primena napora u sportskom treningu (dozirano opterećenje), vrhunski sport i medicina, sportski turizam, rekreacija i wellness..

Učesnik je više naučno-istraživačkih projekata. Posebno se izdvajaju dva međunarodna projekta „Hodanjem do zdravlja“ i „Probudi se, ustani, kreni“ finansiranih od strane „IntAct Akademije“, gde je nosilac aktivnosti.

Učesnik je više stručnih i naučnih skupova iz oblasti ekonomije, menadžmenta, medija, ljudskih resursa i sporta.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.