fbpx
Marijana-Milunovic-Profile-N-01

Prof. dr Marijana Milunović

Vanredni profesor

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Marijana Milunović rođena je 1973. godine u Beogradu. Na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Alfa Univerziteta  u Beogradu je 2011. godine odbranila doktorsku tezu “Uloga i značaj berze u uslovima finansijske krize”. Akademsku karijeru započela je 2010. godine na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Alfa Univerziteta kao asistent, a 2011. godine izabrana je u zvanje docenta za naučnu oblast ekonomija i finansije.

Od decembra 2011. godine zaposlena je na  Fakultetu za menadžment  (Univerzitet „Union – Nikola Tesla“), u zvanju docenta, a od decembra 2016. godine u zvanju vanrednog profesora (naučna oblast ekonomsko-finansijski menadžment) i potom u zvanju redovnog profesora.

Osnovna istraživačka oblast su joj finansijska tržišta, promene na tržištu kapitala, posebno u sferi berzanskog poslovanja i hartija od vrednosti. Objavila je veći broj naučnih radova i učesnik je brojnih međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih skupova. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije (NDES), programskog odbora međunarodne naučno-stručne konferencije, recenzent univerzitetskih udžbenika i naučnih radova objavljenih u naučnim časopisima.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.