fbpx
Lazar-Stosic-Profile-N-01

Prof. dr Lazar Stošić

Vanredni profesor
Head of International Office and Scientific Competence

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

SCOPUS profil.

LinkedIn profil.

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

IJCRSEE Journal Facebook stranica.

LOOP profil.

Mendeley baza.

Web of Science baza.

SciProfiles profil.

IEEE Xplore profil.

Lazar Stošić je rođen 13.06.1973. godine u Vranju. Osnovnu i srednju školu je završio u Vranju. Osnovne studije završava na Agronomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu 1999. godine i stiče naziv Diplomirani inženjer agronomije opšteg smera. Magistarske studije je završio 2007. godine na Fakultetu za menadžment-smer informatika, Privredna Akademija u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,70 i stekao naziv Magistra menadžmenta u informatici. Doktorske studije je završio na Fakultetu za informatiku i informacione tehnologije u Novom Pazaru 2009. godine i stekao naučni naziv Doktor računarskih nauka.

Nastavničku karijeru započinje 2003. godine na Višoj školi za vaspitače Gnjilane u Bujanovcu kao kompjuterski administrator gde po magistriranju počinje nastavničku karijeru kao stručni saradnik na predmetima Osnovi informatike i računarstva, Primena AVNS a kasnije i Multimedijalne tehnologije studentima druge i treće godine. Godine 2006/2007. biva angažovan kao predavač i ispitivač na predmetu Informatika studentima prve godine Fakulteta za menadžment-Novi Sad, odeljenja u Vranju. Svoju karijeru nastavlja kao predavač i ispitivač na predmetima: Uvod u informatiku, Informacione tehnologije, Projektovanje informacionih sistema, Info sistemi malog biznisa, Kvantitativne metode i modeli, Elektronski promet nekretnina studentima prve, druge, treće i četvrte godine Fakulteta za preduzetnički biznis i Fakulteta za menadžment nekretnina Union, Beograd, školske 2007/2008. godine. Godine 2008. Odlukom broj 577/08 od 25.11.2008. godine izabran je u zvanje predavača na Visokoj školi za vaspitače strukovnih studija Gnjilane u Bujanovcu. Godine 2009. godine prelazi na Visokoj školi za vaspitače strukovnih studija u Aleksincu i Odlukom o izboru u zvanje broj 665/2-b od 07.07.2009. godine biva biran u zvanje Profesor strukovnih studija za nastavno-naučnu oblast Računarske nauke. Od 2009. do 2017. godine u Aleksincu predaje na predmetima Informatika sa računarstvom, Primena računara u vrtićima i AV sredstva i na specijalističkim studijama Početno matematičko i informatičko obrazovanje. Godine 2017. prelazi na Visoku školu akademskih studija Dositej u Beogradu i Odlukom broj 99/01 od 31.10.2017. godine izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Informatika. Bio je mentor u izradi 118 diplomskih i 19 specijalističkih radova. Objavio je jedan udžbenik – Informatika i standardni softver RS, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, Aleksinac, Jun 2010 i 3 monografije u koautorstvu, štampane u Moskvi, Rusija.

Odlukom komisije za sticanje naučnih zvanja broj: 660-01-00001/1208 od 18.05.2020. godine stiče naučno zvanje Naučni saradnik u oblasti društvenih nauka – pedagogija, uža oblast obrazovna tehnologija.

Kao viziting profesor držao je predavanja na Don State Technical University, Rostov on Don, Russia u periodu od 26.10.2017. – 06.11.2017. godine. Plenarni je izlagač, po pozivu, na mnogim internacionalnim konferencijama.

Od 01.07.2021. godine radi kao Vodeći naučni istraživač, Centra za naučnu kompetenciju DSTU, Odeljenje za naučno – tehničke informacije i naučne publikacije, Don Državni tehnički univerzitet, Rostov na Donu, Rusija.

Ovlašćeni je predstavnik – CrossRef Ambassador, za Evropu od 2022.

Predsednik i jedan od osnivača Udruženja za razvoj nauke, inženjerstva i obrazovanja URNIO od 2013. godine.

Glavni je urednik međunarodnog časopisa www.ijcrsee.com registrovanog u WoS, Scopus, M24.

Član je uređivačkog odbora više domaćih i međunarodnih časopisa indeksiranih na WoS (ESCI) i Scopus listi.

Redovni je član Akademije MIANU od 2022. godine u oblasti Prirodno-matematičkih nauka.

Ovlašćeni je tester za polaganje i dobijanje ECDL licenci „EBC“ – Advanced centar iz Beograda od 2006. godine – http://www.ecdl.rs/testni%20centri/ebc.htm. Položio je sve module: ECDL Advanced Certificate – AM3, AM4, AM5, AM6, I ECDL Expert Certificate CSA 00078EX.

Svojim dugogodišnjim radom kao ECDL ovlašćeni ispitivač dao je veliki doprinos razvoju i unapređenju digitalne pismenosti u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu. Učestvovao je u više akcija besplatne sertifikacije građana e-Skills week i održao veliki broj predavanja o značaju digitalne pismenosti. Od 29.12.2006. godine je ECDL ovlašćeni ispitivač i poseduje sve stručne kompetencije da rukovodi projektima podizanja digitalne pismenosti u Srbiji, po evropskom ECDL standardu. Učestvovao je u uspešnoj akreditaciji pet ECDL online seminara od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

U zvanju vanrednog profesora izabran je 26.12.2022. godine na Univerzitetu Union – Nikola Tesla, za užu naučnu oblast Informacione tehnologije.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.