fbpx
Jovanka-Popovic-Profile-N-01

Prof. dr Jovanka Popović

Vanredni profesor

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

Jovanka Popović rođena je 19.01.1979. u Novom Sadu. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu-smer agroekonomija, 2004. godine. Magistarsku tezu pod nazivom: „Multimedijalna komunikacija u javnim uslugama“, odbranila je 02.12.2008. godine, na Fakultetu za uslužni biznis – Sremska Kamenica, Univerzitet EDUCONS. Doktorsku tezu pod nazivom: „Marketinški pristup razvoju zdravstvenog turizma u Republici Srbiji“, uspešno odbranila 27.02.2012. godine na Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo, Ohrid; Univerzitet Sveti Kliment Ohridski – Bitola. Diplomu doktora ekonomskih nauka nostrifikovala na Univerzitetu „Privredna akademija“ u Novom Sadu, 07.06.2012.

Akademsku karijeru započela je 2008. godine na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija “Čačak”- Beograd kao asistent, a kasnije kao predavač. Izabrana je u zvanje docenta i akademsku karijeru nastavila na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd.

Od novembra 2016. godine zaposlena je na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union – Nikola Tesla.

Akreditaciju za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave dobila je 19.02.2018. godine. Bila mentor više od 40 završnih i master radova. Objavila oko 50 stručnih i naučnih radova. Recenzent je časopisa: FBIM Transactions i časopisa: Trendovi u poslovanju. Osnovne istraživačke oblasti: preduzetništvo, ekonomija i proizvodno poslovni menadžment.

19. februara 2021. je izabrana u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast „Ekonomsko finansijski menadžment“.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.