fbpx
Branislav-Sancanin-Profile-N-01

Doc. dr Branislav Sančanin

Docent
Prodekan za nastavu
Šef Katedre za menadžment u medijima

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Katedra za menadžment u medijima.

ORCID profil.

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

LinkedIn profil.

Branislav Sančanin – Osnovnu školu „23. oktobar“ završio je u Sremskim Karlovcima, a Srednju medicinsku školu „7. april“ – opšti smer u Novom Sadu. Višu školu za organizaciju rada u Novom Sadu završava 1990. godine i stiče stručni naziv inženjer organizacije rada (VI1), a Fakultet za menadžment u Zaječaru 2003. godine i stiče stručno zvanje diplomirani ekonomista u oblasti finansijskog, bankarskog i berzanskog menadžmenta (VII1).

Master studije je pohađao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu gde je 2010. godine odbranio rad na temu „Značaj proaktivne strategije odnosa s medijima“ sa ocenom 10 i prosečnom ocenom u toku studija 9,86, čime je stekao akademski naziv master inženjer organizacionih nauka (300 ESPB).

Specijalističke akademske studije pohađao je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, studijski program Menadžment i informacioni sistemi. Specijalistički rad „Uticaj konvergencije medija na razvoj integrisane korporativne komunikacije“ odbranio 2017. godine sa ocenom 10 i prosečnom ocenom u toku studija 10,00 čime je stekao akademski naziv specijalista inženjer organizacionih nauka (360 ESPB).

Školske 2017/2018 godine upisuje doktorske akademske studije na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, studijski program Menadžment u hotelijerstvu i turizmu. Ispite utvrđene studijskim programom u prvoj i drugoj godini položio je u predviđenom roku sa prosečnom ocenom 10,00. Studije na trećoj godini nastavlja na Univerzitetu „Singidunum“ u Beogradu“, gde 2022. godine brani doktorsku disertaciju, pod nazivom „Uticaj medija na unapređenje procesa regrutacije ljudskih resursa u turističko-ugostiteljskim preduzećima“ (ocena 10) i stiče naučni naziv: Doktor nauka – menadžment i biznis.

Profesionalni angažman na novinarsko-uredničkim poslovima: Radio-televizija Novi Sad i Radio-televizija Srbije: od 1987. do 2004. godine; Radio-televizija Panonija, Novi Sad: od 2004. do 2010. godine; Novosadska televizija: od 2012. do 2017. godine; Karlovačke novine: od 1991. do 1993. i od 2003. do 2006. godine; Karlovački list: od 2006. do 2018. godine; Karlovački list 021: od 2019 – . Bio je član Izvršnog odbora Skupštine opštine Sremski Karlovci – resor turizam i informisanje, 2004. godine.

Akademsku karijeru započeo je 2015. godine na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima, gde je na Katedri za medije biran u zvanje nastavnik veština, a 2022. godine za docenta. Odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta za menadžment 21. februara 2022. godine biran je za šefa Katedre za medije. Dužnost prodekana za nastavu obavlja od februara 2023. godine. Nastavu izvodi na predmetima Novinarstvo, Televizijsko novinarstvo, Analitičko novinarstvo, RTV, Teorija i tehnologija štampe i Odnosi s javnošću. Autor je oko 40 radova publikovanih u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih konferencija. Citiran je u domaćim i inostranim naučnim časopisima.

Recenzent je naučnog časopisa iz oblasti ekonomije, menadžmenta i informatike „BizInfo“, kategorisanog kao vrhunski časopis nacionalnog značaja M51.

Član je posebne stručne komisije Agencije za kvalifikacije Republike Srbije za sektor 03: društvene nauke, novinarstvo i informisanje.

Recenzent je Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa i spoljašnje provere kvaliteta visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji: DH polje, oblasti menadžment i biznis i medijske studije.

Član je Međunarodne federacije novinara (International Federation of Journalists) i predsednik Upravnog odbora Centra za kulturu, edukaciju i mediji „Akademac“ u Sremskim Karlovcima.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.